نویسنده = احسان هنرمند نیا
تعداد مقالات: 1
1. اقتباس رادیویی از داستان های منثور عرفانی برای نمایش نامه رادیویی

دوره 10، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 9-26

سید محمد مهدی موسوی مهر؛ مجید شریف خدایی؛ احسان هنرمند نیا