نویسنده = هوشنگ فضل زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان هماهنگی و تعارض محتوایی تبلیغات سلامت و تبلیغات بازرگانی سیما

دوره 10، شماره 22، بهار 1393، صفحه 197-224

هوشنگ فضل زاده؛ محمدقلی میناوند