نویسنده = محمد مومنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطة نمایش و جامعه در یونان باستان

دوره 6، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 32-57

محمد مومنی