نویسنده = محمد ایزدی
تعداد مقالات: 2
1. رتوریک در رسانه های جمعی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 37-79

محمد ایزدی


2. فیلم غیرداستانی و شک باوری پسامدرینستی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 137-162

محمد ایزدی