نویسنده = محمد میرزا خانی
تعداد مقالات: 1
1. زمانمندی رسانه در اینترنت؛ فلسفه زمان و رسانه از دیدگاه دریدا و رورتی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 106-121

مجید منتظر مهدی؛ محمد میرزا خانی