نویسنده = محمد شهبا
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای بسط شخصیت در مجموعه تلویزیونی فارگو

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 63-82

10.22085/javm.2019.173826.1259

محمد شهبا؛ مانیا محسنی