جدول پخش در تلویزیون، از تلویزیون خطی تا تلویزیون آنلاین

محمد حسام پور؛ حسین افخمی

دوره 15، شماره 40 ، دی 1400، ، صفحه 183-143

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.283353.1736

چکیده
  چکیده :چینش جدول پخش ( انتخاب و زمان بندی پخش برنامه) ، خروجی اصلی سیاستگذاری تلویزیون می باشد که نقش مهمی در ایجاد هویت و تقویت برند دارد؛ اما در تطور تاریخی تلویزیون و عبور از انحصار (کمیابی) به رقابت (دسترسی) و نهایتا تکثر (فراوانی) یا پساشبکه، جایگاه جدول پخش مورد تهدید واقع شد. در واقع تکثر کانون های تولید محتوا به همراه پیشرفت های ...  بیشتر