سخن سردبیر

باقر ساروخانی

دوره 12، شماره 27 ، مهر 1397، ، صفحه 7-8

http://dx.doi.org/10.22085/jrtv.2018.70603

چکیده
  خدا را سپاسگزاریم که شماری دیگر بر دفتر فصلنامه «رادیو تلویزیون» افزوده شد. این دفتر را از آن‌رو گران می‌داریم که کارکردهای بسیار دارد؛ از یکسو جامعه‌پذیری رسانه‌ای را تحقق‌پذیر می‌نماید. از نظر ما کودک موجودی کاملاً غریزی است؛ لیک می‌بایست ابعاد فرهنگی یابد یعنی با آداب و سنن و مناسک و هنجارهای اجتماعی آشنا شود، آنان را ...  بیشتر