دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آسیب‌ شناسی اثرات تبلیغات بازرگانی رسانه ملی بر توسعه کالاهای ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

10.22085/javm.2020.193171.1363

محمدعلی خیاط؛ محمدصادق نصراللهی؛ محمد غفاری


2. نقش تلویزیون در پیشگیری از ارتکاب جرائم (مطالعه موردی شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22085/javm.2019.69663.1021

مجید سعادتی؛ وحید کمالی


3. چالشهای نظری در گذار از رسانه های سنتی به رسانه‌های نوین: ترندسازی توئیتری در برابر برجسته سازی تلویزیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22085/javm.2020.207870.1434

محمدعلی حکیم آرا؛ محمدحسین ساعی؛ امیرحسین ناطقی


4. مدیریت تصویر نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در مستندهای تبلیغاتی‌شان (سال 1396)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

10.22085/javm.2020.189078.1328

سید بشیر حسینی؛ محمد گاپله


5. بررسی جایگاه رادیو در آموزش و ارتقاء مهارت‌های ارتباطی حوزه خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

10.22085/javm.2020.189383.1332

اسمر توبک؛ زین العابدین جعفری


6. فراروی بر محدودیت‌های ادراک انسانی بواسطه تکنولوژی پروتزی سینمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

10.22085/javm.2020.225138.1504

علیرضا صیاد