دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش تلویزیون در پیشگیری از ارتکاب جرائم (مطالعه موردی شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22085/javm.2019.69663.1021

مجید سعادتی؛ وحید کمالی


2. حوزه مُجاز و بهینه تربیت اسلامی امت توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

10.22085/javm.2020.200684.1404

حجت سلیم؛ ناصر باهنر؛ جواد طباخی ممقانی


3. شناسایی عوامل مؤثر بر آینده شبکه خبر در افق 10 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

10.22085/javm.2021.250656.1599

فتحعلی تیرگر فاخری؛ علی احمدی؛ امید جهانشاهی؛ علی جعفری