تعداد مقالات: 207
101. تلویزیون و نقش آن در توسعة تئاتر کشور

دوره 6، شماره 11، بهار 1389، صفحه 96-123

رامین فنائیان؛ افسانه مظفری؛ سیدمحمد دادگران


102. اهمیت حق‌گرایی در ارائه پیام رسانه، از نگاه قرآن

دوره 7، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 98-124

صادق یزدانی؛ محسن اسماعیلی


105. تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی ازطریق شبکه ورزش سیما

دوره 10، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 107-126

سعید باقری؛ محمود عباس مشکینی؛ محمدقلی میناوند


106. نظریه های فلسفه رسانه

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 60-72

حسن رحمانی


108. بودجه ریزی عملیاتی، اثربخش ترین بعد مدیریت منابع مالی در رادیو ایران

دوره 5، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 84-103

محمد عبدالحسینی؛ علی اکبر فرهنگی


109. ارائة راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزة بکارگیری مجریان در صداوسیما

دوره 12، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 89-118

10.22085/jrtv.2018.70631

اسماعیل فضلی زاده؛ محمدحسین ساعی؛ رضا پور حسین


110. بررسی متن نمایش صحنه ای و نمایش رادیویی

دوره 6، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 90-116

زهره سطوت؛ مجید شریف خدایی


112. بررسی مآخذ عمده زیبایی شناسی تلویزیون

دوره 5، شماره 7، بهار 1388، صفحه 93-102

محمدحسین تمجیدی


117. شیوه‌های استفاده از بازی‌های سنتی و بومی ایرانی در تولید مسابقات رادیویی

دوره 13، شماره 29، بهار 1398، صفحه 105-132

10.22085/javm.2019.88649

ویدا همراز؛ الهام السادات حسینی؛ معصومه اسمعیل نژاد


118. خوانش فلسفی از فیلم ماتریکس بر اساس مکتب شک ‎گرایی

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 108-133

10.22085/javm.2019.151842.1166

ابوالفضل عابدی؛ ایمان زکریایی؛ سیدحسن حسینی؛ اصغر فهیمی فر


123. واکاوی نظام إرتقاء کیفیت در فعالیت‌ها و تولیدات رسانه‌ای

دوره 13، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 117-149

10.22085/javm.2019.196757.1380

سیدمحمدصادق مرکبی؛ علی رجب زاده طهماسبی


125. شاخص‌های جمعیت شناختی و ضرورت‌های برنامه‌سازی

دوره 6، شماره 11، بهار 1389، صفحه 124-146

سید علیرضا هاشمی