تعداد مقالات: 204
103. به کارگیری عناصر نمایشی در خبر

دوره 10، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 143-192

احمد رمضانی


104. جایگاه سواد رسانه‌ای در برنامه‌های رادیویی خردسالان.

دوره 10، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 139-162

ویدا همراز؛ فرانک سعیدی آریا


112. بررسی متن نمایش صحنه ای و نمایش رادیویی

دوره 6، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 90-116

زهره سطوت؛ مجید شریف خدایی


115. شاخص‌های جمعیت شناختی و ضرورت‌های برنامه‌سازی

دوره 6، شماره 11، بهار 1389، صفحه 124-146

سید علیرضا هاشمی


118. بودجه ریزی عملیاتی، اثربخش ترین بعد مدیریت منابع مالی در رادیو ایران

دوره 5، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 84-103

محمد عبدالحسینی؛ علی اکبر فرهنگی


119. بررسی مآخذ عمده زیبایی شناسی تلویزیون

دوره 5، شماره 7، بهار 1388، صفحه 93-102

محمدحسین تمجیدی


120. نظریه های فلسفه رسانه

دوره 4، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 60-72

حسن رحمانی


121. ارائة راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزة بکارگیری مجریان در صداوسیما

دوره 12، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 89-118

10.22085/jrtv.2018.70631

اسماعیل فضلی زاده؛ محمدحسین ساعی؛ رضا پور حسین


123. شیوه‌های استفاده از بازی‌های سنتی و بومی ایرانی در تولید مسابقات رادیویی

دوره 13، شماره 29، بهار 1398، صفحه 105-132

10.22085/javm.2019.88649

ویدا همراز؛ الهام السادات حسینی؛ معصومه اسمعیل نژاد


124. خوانش فلسفی از فیلم ماتریکس بر اساس مکتب شک ‎گرایی

دوره 13، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 108-133

10.22085/javm.2019.151842.1166

ابوالفضل عابدی؛ ایمان زکریایی؛ سیدحسن حسینی؛ اصغر فهیمی فر