تحول برتری‌طلبی در بازنمایی روابط «سیاه» و «سفید» در هالیوود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

10.22085/javm.2020.208879.1442

چکیده

سیاه‌پوستان نه تنها در جامعه‌ی آمریکا بلکه در هالیوود نیز اقلیت نژادی محسوب می‌شوند. چگونگی و چرایی تغییرات روابط سیاه و سفید در این نظام رسانه‌ای با تمرکز بر عنصر برتری‌جویی، مسئله این مقاله است. بدین منظور سه فیلم نژادمحور تولد یک ملت (1915)، حدس بزن چه کسی برای شام می‌آید (1967) و هشت نفرت‌انگیز (2015) به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. برای کشف سازوکارهای دلالتگر معنایی در فیلم‌های مذکور از روش نشانه‌شناسی و الگوی رمزگان پنج‌گانه‌‌ی روایی بارت بهره گرفته شد. برای فهم تغییرات روندی بازنمایی‌ها، از مفهوم اسطوره نزد بارت و کلیشه‌سازی و طبیعی‌سازی نزد هال استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که اشکال بازنمایی سیاهان در این فیلم‌ها، متناسب با بافت تاریخی، اجتماعی و سیاسی زمان تولید آنها، در راستای معانی مرجّح ایدئولوژی حاکم، دستخوش تغییر شده است. فیلم اولی با برساخت کلیشه‌های منفی، لزوم به انقیاد کشاندن سیاهان را طبیعی جلوه می‌دهد. فیلم دومی نظم نژادی مرسوم را به چالش کشیده و الگوی تقابلی و تعاملی جدیدی از گفتمان مسلط سفید و گفتمان مبارز سیاه ارائه می‌دهد. در فیلم سومی، شخصیت سیاه به نمایندگی از سیاهان زجر کشیده‌ی تاریخ نژادپرستی در آمریکا، در کنشی انتقام‌جویانه، سفیدِ فرادست را تبدیل به فرودست و از برتر بودن او اسطوره‌زدایی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evolution of supremacy in the representation of "black" and "white" relationships in Hollywood

نویسندگان [English]

  • mahmoud torabi aghdam 1
  • AliAsghar Fahimifar 2
1 PhD student of art research, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of art research, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The black people are considered a racial minority not only in the American community but also at Hollywood. This article examines how and why black and white relationships change in this media system system with a focus on the element of superiority. In view of this the three race-oriented films, Birth of a Nation (1915), Guess Who’s Coming to Dinner (1967) and the Hateful Eight (2015) have been chosen on purpose. In order to discover the indicative mechanisms of signaling apparatuses in the said film, the five narrative codes and the concept of myth in the semiotics of Barthes have been used. The findings of the research indicate that the forms of depiction of black people in these films have changed in accordance with the historical, social and political fabric of the time of production to comply with the prevalent ideological concepts of the ruling system. The first film, through negative stereotypes, manifests the necessity of subjugation of the black as natural. The second film has challenged the common racial order and presents a new conflicting and interactive model of dominant discourse of the white and combative discourse of the black. In the third film, the black character, representing the persecuted blacks of racist history in the US, in a vengeful action, turns the superior white into the inferior and eliminates the mythological concept of his superiority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth-Making
  • demythologize
  • Representation
  • Blacks
  • Semiotics and Hollywood