بررسی جایگاه رادیو در آموزش و ارتقاء مهارت‌های ارتباطی حوزه خانواده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان صدا و سیما/پژوهشگر

2 سازمان تبلیغات اسلامی

10.22085/javm.2020.189383.1332

چکیده

جامعه ایران هم اکنون در وضعیت بسیار حساس و بغرنج ناشی از شرایط گذار از دوران سنت به دوران مدرن قرار گرفته و از جمله نهادهای اجتماعی تحت تأثیر این شرایط، خانواده ایرانی می باشد. سیاستگذاران فرهنگی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی حوزه خانواده، ناگزیر از مداخله و ارائه آموزش های مرتبط می باشند. با توجه به اینکه زنان، از مهم‌ترین مخاطبان برنامه های رادیویی بوده و نقشی کلیدی در ایجاد کانون محبت در خانواده دارند؛ برنامه های رادیویی می تواند محمل مناسبی برای ارائه‌ی این‌گونه آموزش‌ها باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش نظریه ‌ی داده محور، داده های مورد نیاز برای واکاوی نقش رادیو در ارتقاء مهارت های ارتباطی در خانواده را از طریق مصاحبه عمیق با 17 زن متأهل ساکن تهران که مخاطب برنامه های رادیویی بودند؛گردآوری کرد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که با توجه به آمادگی و استقبال و نیاز شدید زنان به یادگیری مهارت های ارتباطی در خانواده، سهم قابل توجهی از برنامه‌های شنیده شده از رادیو توسط زنان، به موضوعات خبری و سرگرمی هایی نظیر مسابقات رادیویی اختصاص داشته و برنامه های آموزشی در حیطه خانواده نظیر فرزندپروری مبتنی بر نیازها و اقتضائات روز، مهارت های ارتباطی و زناشویی و ...، بخش اندکی از برنامه های رادیویی را که مشارکت کنندگان در پژوهش، مخاطب آن بوده اند؛ شامل شده است . مدل مفهومی نیز نشان می دهد که قالب های نامناسب برنامه سازی، فقدان ارتباط دوسویه مؤثر بین برنامه سازان و مخاطبان، بی حوصلگی ناشی از مشکلات مالی، جذابیت برنامه های ماهواره ای و استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی مجازی، در زمره شرایط علّی ، زمینه ای و مداخله گری قرار دارند که بر « کاهش استفاده زنان از برنامه های آموزشی رادیو » به عنوان مقوله اصلی این پژوهش اثر داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Position of Radio in the Education and Promotion of Family Communication Skills

نویسندگان [English]

  • Asmar Toback 1
  • Zeynolabedin Jafari 2
1 IRIB Researcher
2 Islamic Propoganda Organization
چکیده [English]

The Iranian society is now in a very critical situation due to the transition from tradition to modern times, and among the social institutions which affected by this situation is the Iranian family.Cultural policymakers inevitably have to intervene and provide related education in order to reduce social harm in the family. Given that the women are the most important audiences of radio programs and have a key role to play in the creation of a love affair in the family, radio programs can be a beneficial space for the such trainings. The present study, using the Grounded Theory approach , compiled the data needed to analyze the role of radio in promoting communication skills in the family through in-depth interviews with 17 housewives who were the regular audience of radio programs. Data analysis showed that according to the readiness and satisfaction of women and the severe need for communication skills in the family, a significant contribution from the programs heard by the women have dedicated to news topics, entertainment such as radio contests and listening to music, and Family educational programs such as child-rearing based on day-to-day needs and requirements, communication and marriage skills have included a small part of the radio programs that The participants in this research have been addressing. The conceptual model also shows meaningful relationships between the categories related to the listening to radio programs by the audiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • radio programming
  • family communication skills
  • Grounded theory
  • media competition