فراروی بر محدودیت‌های ادراک انسانی بواسطه تکنولوژی پروتزی سینمایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22085/javm.2020.225138.1504

چکیده

در دهه‌های انتهایی قرن نوزدهم و دهه‌های ابتدایی قرن بیستم، در کلانشهرهای مدرن بواسطه پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تغییراتی که بواسطه فرایندهای صنعتی‌سازی پدید آمد، زندگی انسانی با ماشین‌ها و تکنولوژی‌ها درهم‌تنیده گردید. فرهنگ تکنولوژیکی- ماشینی مدرن، فهم سنتی از بدن انسانی و ظرفیت‌های ادراکی و جسمانی‌اش را دگرگون کرد، گونه‌ای درهم‌آمیختگی میان بدن و تکنولوژی بوجود آورد، و مرزهای میان امر ارگانیک و امر تکنولوژیک را از بین برد. در این دوره می‌توان از مفاهیم نوظهوری همچون «ادراک تکنولوژیکی» و «زیبایی‌شناسی ماشینی» یاد کرد. پژوهش حاضر که از نوع نظری و با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است، می‌کوشد ظهور تکنولوژی سینما را در رابطه با این چرخش تاریخی، و در ارتباط ایجاد شده میان بدن‌ها و تکنولوژی‌ها در دوران مدرنیته مورد مطالعه قرار دهد. از این منظر، مفهوم سینما-چشم مطرح شده توسط ژیگا ورتف، به عنوان یکی از مهم‌ترین تبلورهای این نگره، مورد تحلیل و بازخوانی قرار می‌گیرد. ورتف در نوشته‌هایش، و خصوصا در این بیانیه، بارها به ترکیب و آمیزش میان بدن انسان و ماشین، میان چشم انسان و چشم تکنولوژیکی دوربین اشاره می‌کند، آمیزشی که موجب فایق آمدن بر محدودیت‌های ادراک ناکامل انسانی می‌شود. سینما چشم ادراک جسمانی–حسانی را با ادراک صنعتی ترکیب می‌کند، و نتیجه این آمیزش، به یک «ادراک نوین از جهان» می-انجامد، ادراکی که فراسوی قواعد ادراک انسانی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overcoming the limitations of human perception through cinematic prosthetic technology

چکیده [English]

n the late nineteenth and early twentieth centuries, human life was intertwined with machines and technologies in the modern metropolis due to technological advances and changes brought about by industrialization processes. Modern machine-technological culture transformed the traditional understanding of the human body and its perceptual and physical capacities, created a kind of interplay between the body and technology, and blurred the boundaries between the organic and the technological. Emerging concepts such as "technological perception" and "machine aesthetics" can be mentioned during this period. The present study, conducted in a descriptive-analytical manner using library resources, seeks to explore the emergence of cinema technology in relation to this historical turn, and in the relationship created between bodies and technologies in cinema. To study the era of modernity. From this point of view, the concept of cinema-eye put forward by Dziga Vertov as one of the most important crystallizations of this view, is analyzed and re-examined. In his writings, and especially in this statement, Vertov repeatedly points to the mixing between the human body and the machine, between the human eye and the technological eye of the camera, which overcomes the limitations of incomplete human understanding. Cinema combines the eye of physical-sensory perception with industrial perception, and the result of this fusion leads to a "new perception of the world", a perception that goes beyond the rules of human perception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosthetic Technology
  • Montage
  • Artistic Modernism
  • Machine Perception
  • Cinema-Eye
  • Dziga Vertov