سنجش سواد اطلاعاتی کارکنان مشاغل خبری صدا وسیما در عصر دیجیتال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صداوسیما

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز تهران

3 کارشناس رسانه

10.22085/javm.2020.204104.1411

چکیده

با ظهور جامعه اطلاعاتی تغییرات چشمگیری در مفاهیم و ساختارهای جامعه بوجود آمده است. انفجار اطلاعات از یک طرف و پیشرفتهای فناوریICT و پیدایش رسانه های نوین از طرف دیگر چالش های جدیدی را در عرصه دستیابی، درک و استفاده اطلاعات، پیش روی فعالان عرصه خبر قرار داده است. لذا دست اندرکاران خبر یک رسانه برای دستیابی به اطلاعات به توانایی ویژه ای فراتر از سواد پایه ای دانش خبر برای رقابت رسانه ای و بقا در جامعه اطلاعاتی نیازمندند که از آن به عنوان«سواد اطلاعاتی» نام برده می شود. یکی از راه های ارتقاء سطح سواد اطلاعاتی دست اندرکاران خبر، آگاهی از وضعیت سواد اطلاعاتی ایشان است. پژوهش حاضر به ترسیم وضعیت سواد اطلاعاتی دبیران خبر و خبرنگاران معاونت سیاسی خبر صداوسیما با تاکید بر هفت مؤلفه تشکیل دهنده آن بر اساس مدل پاساداس پرداخته و عوامل مؤثر در ارتقاء این مهارت را واکاوی کرده است. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده و جامعه آماری آن دبیران خبر و خبرنگاران شاغل در معاونت سیاسی در تهران هستند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 101 نفر تعیین شد.
یافته ها ی تحقیق نشان داد که: سواد اطلاعاتی دبیران خبر و خبرنگاران معاونت سیاسی صدا وسیما فقط درمولفه های (تحلیل و ارزیابی اطلاعات، آگاهی پیرامون مسائل حقوقی، اخلاقی و استفاده اطلاعات) در سطح قابل قبولی قرار دارد. اما در مولفه های (تعریف نیاز اطلاعاتی، ادغام و یکپارچه سازی اطلاعات و جستجوی اطلاعات) در سطحی متوسط وهمچنین در مولفه های (مهارت های مدیریت وسازماندهی اطلاعات واستفاده موثروتولید اطلاعات) در سطح پایینی قرار دارد و در مجموع، میانگین نمره سواد اطلاعاتی جامعه مورد مطالعه 6/51 است که در میانه دامنه 0-100 قرار دارد.
مطالعات همچنین نشان داد آموزش دوره های زبان انگلیسی و کاربری کامپیوتر (ICDL) رابطه مثبت معناداری با سطح سواد اطلاعاتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سنجش سواد اطلاعاتی کارکنان مشاغل خبری صدا وسیما در عصر دیجیتال

نویسندگان [English]

  • davood nematianaraki 1
  • Hamid Zeaei Parvar 2
  • jafar sadeghi 3
1 ....
2 IAU
3 کارشناس رسانه
چکیده [English]

With the advent of the information society, there have been substantial changes in the concepts and structures of society/corresponding communities. The explosion of information that has led to the contamination (or pollution) of information on the one hand and the advances in information and communications technology (ICT) and the emergence of modern media on the other hand pose new challenges in the field of access, understanding and use of information to news activists, especially news editors and journalists. Hence, access to information requires an exceptional ability beyond the basic literacy of news knowledge to compete and survive in the information society, which is referred to as "information literacy". One important strategy to promote information literacy is to be aware of their information literacy status. The current research study has outlined the status of information literacy in the mentioned society with emphasis on its seven constituent components and influential factors in improving this expertise/skill. This research is a quantitative, descriptive and fundamental study, which is based on a survey method. The findings reveal that news editors and reporters are in a satisfactory status/position only in the two components of information analysis, and ethical and legal considerations regarding the use of information. However, their information literacy level is generally average, which is not desirable. Studies also showed that there is a key direct relationship between taking English and computer training courses and/or international computer driving license (ICDL) and information literacy level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data
  • Information
  • information society
  • Information Literacy
  • News Secretary
  • Journalist