رابطه ویژگی های جامعه شناختی شهروندان ساری و تماشای شبکه استانی طبرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

2 دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

3 کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطات دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

10.22085/javm.2020.210807.1454

چکیده

گسترش روز افزون شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و شبکه های اجتماعی فضای مجازی، شبکه های تلویزیونی سراسری و استانی رسانه ملی را با چالش جدی جذب و حفظ مخاطب مواجه کرده است. در این راستا لزوم توجه به تفاوت‌های فردی و اجتماعی مخاطبان جهت جذب و جلب رضایت ایشان بویژه در شبکه‌های استانی صدا و سیما بیش از پیش احساس می‌شود. بر این اساس این پژوهش با هدف شناخت رابطه بین ویژگی های جامعه شناختی (سن، جنس، تحصیلات، وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی – اجتماعی) شهروندان ساروی و تماشای شبکه استانی مازندران انجام شده است. روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری پژوهش افراد بالای 15 سال ساکن شهر ساری است که از این میان، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و پاسخ های آنان به پرسشنامه تحقیق، با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنوا، ضریب اِتا و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش بیانگر وجود رابطه معکوس بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی و تحصیلات پاسخگویان با میزان تماشای شبکه استانی و رابطه مستقیم بین سن و وضعیت تأهل پاسخگویان با میزان تماشای شبکه استانی است. همچنین با توجه به یافته‌ها بین جنسیت پاسخگویان و تماشای شبکه استانی مازندران رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between sociological characteristics of Citizens of Sari and watching Tabarestan provincial Tv network

نویسندگان [English]

  • mohsen shakerinejad 1
  • Ali Darabi 2
  • Tohid Babaei 3
1 faculty member of Communication and media department of IRIBU
چکیده [English]

Due to the development of social and satellite networks, the importance of attention to individual and social differences of audiences to attract and attract audiences is especially experienced in the province of voice and media. The main purpose of this study is to recognize the relationship between the socio - economic base of citizens of Sari and the rate of watching mazandaran Provincial TV network. The method of research is survey. The population of over 15 years in the city of Sari, among which 400 people were selected using the Cochran formula, were selected and finally 400 questionnaires were collected and analyzed. The formal validity of the questionnaire was confirmed by experts and experts in this field and the reliability of the questionnaire was obtained using cronbach's alpha coefficient. According to the research findings, there is an inverse relation with the amount of attention (duration of watches per week) and social - economic base of the respondents. The relationship between watches and age is also direct and average. Also, the respondents have a significant relationship with regard to the findings between the participation and status of the respondents. There is no significant relation between the watching and gender of the respondents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy making
  • Performance Evaluation
  • Socio-Economic Basis
  • Provincial TV Network