نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق

3 گروه علوم نوین و مدیریت رسانه دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

10.22085/javm.2020.200684.1404

چکیده

حرکت در جهت رشد و تربیت انسان‌ها اصلی‌ترین ویژگی یک رسانه دینی است و کارکرد تأسیسی رسانه‌های سنتی دینی، ارشادی و هدایتی بوده است. پویایی هر نظام تربیتی در این است که بتواند خود را در قالب‌های جدید متناسب با شرایط روز تعریف کرده و بازتولید کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی حوزه‌ای است که رسانه ملی اولاً از دیدگاه تربیتی مجاز به ورود و فعالیت تربیتی در آن است و ثانیاً از دیدگاه رسانه‌ای، با توجه به قابلیت‌های ذاتی رسانه برای ثبت عملکرد تربیتی بهینه،‌ باید در آن قرار بگیرد. برای نیل به هدف پژوهش از روش تحلیل دلفی (اجماع خبرگان) استفاده شد و با گروهی از متخصصین علوم تربیتی، علوم رسانه و ارتباطات، دین و رسانه و رسانه‌کاران فعال در حوزه‌های عملی مرتبط، در سه دور مصاحبه به عمل آمد. در نهایت 66 مفهوم به اجماع کارشناسان رسید. این مفاهیم در چهار محور سپهر تربیتی کشور، حوزه مجاز عملکرد رسانه تربیتی، حوزه بهینه عملکرد رسانه تربیتی و رسانه تربیتی قرار گرفتند. محور حوزه مجاز عملکرد رسانه تربیتی به چهار مقوله ویژگی‌های تربیت رسانه‌ای، زمینه‌های مناسب برای تربیت در رسانه، چالش‌های رسانه تربیتی و کژکارکردهای رسانه تربیتی تقسیم شد. محور حوزه بهینه عملکرد رسانه تربیتی نیز به دو مقوله آسیب‌های رسانه تربیتی و الزامات ویژه رسانه تربیتی تقسیم گشت. محور رسانه تربیتی نیز در چهار مقوله معنای رسانه تربیتی، جایگاه رسانه تربیتی، حوزه‌های عملکرد رسانه تربیتی و استعاره‌های رسانه تربیتی تقسیم شد. بر این اساس حوزه‌های عملکرد رسانه در عرصه تربیت اسلامی و تجلی رسانه تربیتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The authorized and optimal domain of Islamic education of the Ummah by IRIB

نویسندگان [English]

  • hojat salim 1
  • naser bahonar 2
  • Javad tabbakhi 3

1 Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran

2 Faculty of Culture and Communication of Imam Sadegh University

3 Department of Modern Science and Media Management, Faculty of Communication, University of Voice and Sima

چکیده [English]

Moving towards the growth of human beings is the main characteristic of a religious media and the main function of all traditional religious media has been to guide the audience. The dynamics of any educational system is to be able to define and reproduce itself in new formats adapted to the conditions of the day. The purpose of the present study is to identify the field in which the media is firstly permitted from the educational perspective to act and secondly, from a media point of view, due to the intrinsic capabilities of the media for optimal educational activity, it should be included.To this end, the researcher initially tried to obtain a general view on the subject of research by passing a study course on the fundamentals of education by maintaining media perspectives. In the next step, the Delphi method (consensus of experts) was used to achieve the main goal of the research. Finally, 66 initial ideas came to the consensus of experts. The area of the authorized field of educational media function, has divided into four categories: Media education features, suitable fields for media education, educational media challenges and educational media misfunctions. The area of the optimal field of educational media function has divided into two categories: Educational Media Damages and Special Educational Media Requirements. The fourth area has been divided hnto four categories: The meaning of educational media, the place of educational media, the fields of educational media performance and educational media metaphors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Educational Media"
  • "Education-Based Communications"
  • "Islamic Education"
  • "Media Education"
  • "Media Education Function"