نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیرگروه تبلیغ ورسانه- دانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره تهران ایران

چکیده

تبلیغات بازرگانی ،همچون تبلیغات سیاسی ومردمی، حوزه ای تخصصی است که پیش ازانجام هرتبلیغی نیازمند تحقیق علمی است که باتحقیقات غیرعلمی که درروش های غیرعلمی بکارمی رود، متفاوت و متنوع تراست.هدف این تحقیق شناخت انواع تحقیق کاربردی درحوزه تبلیغات بازرگانی است ، با توجه به تحولات روزافزون فناوری های اطلاعاتی وارتباطی وپیدایش رسانه های جدید، این تحقیق می تواندمحققان را دردستیابی به نتایج معتبر وقابل اتکا یاری رساند.دراین مقاله نویسنده با استفاده از مدل ارتباطی هارولدلاسول وبا روش تحقیق کتابخانه ای به تبیین انواع تحقیق درتبلیغات بازرگانی پرداخته وباتاکید برشناخت صاحبان رسانه وآژانس های تبلیغاتی به عنوان عاملان پخش محتوای تبلیغ،محتوای پیام،شناخت رسانه وتاثیر تبلیغ برمخاطبان،روش های تحقیق رادردوروش کلی تحقیق کیفی وکمی برشمرده است وضمن نقد روش های فعلی نشان می دهد که در تحقیقات تبلیغات بازرگانی، روش های کیفی می تواند مورداستفاده محققان قرارگیرد.علاوه براین با ترکیب دوروش کمی وکیفی امکانات تازه ای درکاربردروش های تحقیق حاصل می شود.همچنین، شیوه های جدید تحقیق دررسانه های جدید وفضای مجازی مانند نتنوگرافی می تواندبه افزایش کیفیت تحقیقات واثرگذاری بیشتر تبلیغات بازرگانی برمخاطبان تبلیغ بیانجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of scientific research method in commercial advertising Omid Ali Masoudi

نویسنده [English]

  • Omid Ali Masoudi

Department propaganda and communication,culture and communication Faculty, Soore University,Tehran,Iran

چکیده [English]

Commercial advertising, like political and popular advertising, is a specialized field that requires any scientific research that is different from the unscientific research used in unscientific methods. The purpose of this research is to identify the types of applied research in the field of commercial advertising. With the increasing developments in information and communication technologies and the emergence of new media, this research can help researchers to achieve reliable and reliable results. And advertising agencies as agents of advertising content, message content, media awareness, and the impact of advertising on the audience, research methods in the general methods of qualitative and quantitative research and a critique of current methods show that in commercial advertising research, qualitative methods can be used by researchers. Besides, by combining quantitative and qualitative methods, new possibilities are obtained in the application of research methods. Also, new research methods in new media and cyberspace such as Netnography can increase the quality of research and increase the impact of commercial advertising on advertising targets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : commercial advertising
  • research method
  • quantitative research
  • qualitative research
  • audience
  • new media