نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عصر هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

چکیده

چکیده:ازجمله کارکردهای دیرینه ومعمول رسانه های جمعی، مشارکت درفعالیت های تبلیغی عموما و تبلیغات بازرگانی، خصوصا است. بی شک،‌ کنش رسانه دراین خصوص همچون سایرعرصه ها، به دواعی، ضرورت ها، اقتضائات و اهدافی مستند است و منطق توجیهی خاصی آن را حمایت و همراهی می کند.آنچه دربررسی تحلیلی وانتقادی این کنش مهم است نه انگیزه و قصد یک سازمان رسانه ای[یا عاملان انسانی آن] که بیشترنتایج وپیامدهای آشکار و پنهان وآثار مثبت ومنفی مترتب برآن درسطوح فرهنگی اجتماعی است. از جمله آثارمستقیم این اقدام می توان به اطلاع یابی مخاطبان، ایجاد ارتباط میان تولید کننده و مصرف کننده، رونق بخشی به بازار، ترغیب مصرف کننده به خرید کالای مورد تبلیغ، انصراف توجه خریداران از گزینه های بدیل(تولیداتی که شانس تبلیغ دررسانه نمی یابند)،تشدیدمصرف گرایی‌و... اشاره کرد. بی شک، تمکین راغبانه رسانه بویژه رسانه ای همچون صداوسیمای جمهوری اسلامی که رسالت فرهنگی و هدایتی ویژه برای خویش قائل است؛ازمجموعه ای ازبایدها ونبایدهای اخلاقی و فقهی وتوصیه ها ورهنمودهای عرفی و تجربی متناسب با اقتضائات متن اجتماعی وانتظارات مخاطبان، می تواند رسانه را در ایفای هرچه بهتر این ماموریت حرفه ای و ضرورت اجتماعی راهبری کند و عوارض محتمل آن را تقلیل دهد. سوال اصلی نوشتار، چیستی اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی از دیدگاه اسلام (فقه و اخلاق اسلامی = شیعی) و اقتضائات رفتاری آن متناسب با کنش کارگزاررسانه ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

اصول ومبانی تبلیغات بازرگانی ازدیدگاه اسلام

نویسنده [English]

  • Sayyed Hussain Sharafoddin

چکیده [English]

Abstract: One of the long-standing and common functions of mass media is participation in advertising activities in general and commercial advertising in particular. Undoubtedly, the action of the media in this regard, like other fields, is documented in medicine, necessities, necessities and goals, and its special justification logic supports and accompanies it. What is important in the analytical and critical study of this action is not the motive and intention of a media organization [or its human agents], which is mostly the overt and covert results and the positive and negative effects on socio-cultural levels. Among the direct effects of this action are informing the audience, creating a relationship between producer and consumer, boosting the market, persuading the consumer to buy the advertised product, distracting buyers from alternative options (products that do not get a chance to advertise in the media). Intensification of consumerism and ... pointed out. Undoubtedly, the willing obedience of the media, especially media such as the Islamic Republic Radio and Television, which has a special cultural mission and guidance for itself, can be a set of moral and jurisprudential do's and don'ts, customary and empirical recommendations and guidelines appropriate to the social text and audience expectations. Fulfill the best possible performance of this professional mission and social necessity and reduce its possible consequences. The main question of the article is what are the principles and bases of commercial propaganda from the perspective of Islam (Islamic jurisprudence and ethics = Shiite) and its behavioral requirements are ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • : media
  • commercial advertising
  • jurisprudence
  • ethics
  • norm
  • function