نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد تهیه‌کنندگی تلویزیون - نمایش، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. ( نویسنده مسئول)

3 مربی گروه سینما، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

10.22085/javm.2020.237505.1553

چکیده

امروزه بسیاری از سریال‌های تلویزیونی مکان‌محور، تنها دارای یک لوکیشن اصلی هستند. در برخی از آثار موفق این گونۀ نمایشی، به‌نظر می‌رسد عدم تنوع و تغییر مکان (لوکیشن)، نه تنها مانعی برای روایت‌پردازی و زایش امکانات‌ معنایی مرتبط با مکان نشده، بلکه فرصت‌های تازه‌ای را نیز فراهم آورده است. هدف مقاله حاضر، واکاوی جلوه‌های استحالۀ مکان و فضا در سریال‌های تلویزیونی با رویکرد نشانه‌ـ‌معناشناختی است. بر اساس یک انتخاب هدفمند، سریال «خانه سبز» از میان سریال‌های مکان‌محور به عنوان نمونۀ‌ مطالعاتی مورد خوانش قرار می‌گیرد تا به این پرسش پاسخ داده شود که یک مکان ثابت در سریال‌های تلویزیونی چگونه دستخوش تغییرات معنایی گوناگون می‌شود. روش تحقیق این پژوهش از نوع کیفی و تحلیل نشانه‌ـ‌‌معنا‌شناختی بوده و ابزار گردآوری داده‌ها شامل فیش‌برداری از منابع مکتوب و متنی‌کردن نمونه‌ مطالعاتی است. نتیجه‌ای که از تحلیل یافته‌های مقاله حاصل گردیده، نشان می‌دهد که یک مکان واحد علی‌رغم ثابت بودگی می‌تواند وجوه استعاری متعدد بیابد و تغییرات معنایی گوناگونی را تجربه کند. همچنین مکان در این قبیل سریال‌ها می‌تواند تا رسیدن به وضعیت استعلایی پیشروی کند و در فرآیند تبدیل مکان به فضا، جلوه‌های معنایی گسترده‌ای از جمله کیفیت «روح مکان» را به اثر ببخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Semiotic Phenomenological Analysis of Place and Space in Location-Based TV Series (Case Study: Khane Sabz Series)

نویسندگان [English]

  • Poya Raissi 1
  • Masoud Naghashzadeh 2
  • Ramtin Shahbazi 3

1 M.A in Television Production-Drama, Department of Television, Radio and Television Production Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Television, Radio and TV Production Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.(Corresponding Author)

3 Lecturer, Department of Cinema, Art Faculty, Soore University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, many of the television series are location-based, and they have only a main fixed place. In some successful series of this category, it seems that the fixedness and lack of variation of the place (location), Not only doesn’t prevent the emergence of narrative, meaning and significant facilities related to the location, it also provides new opportunities. The main aim of the current study is to identify the semiotic-phenomenological aspects of place Transformation in location-based TV series. Therefore, the "Khane Sabz" series served as the research sample in order to answer the question of how a fixed place in a TV series can undergo different meaning changes and transformations. The research employed a Paris school semiotics method. Data collection involved taking notes from library resources and textualizing the research sample. The findings show that the place can take on multiple metaphorical attributes and undergo different transformations in despite its fixedness. Moreover, place in such a series can progress towards a transcendental state; and by transitioning into space, it can endow the series with varied phenomenological and significant effects, such as the quality of genius loci.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotic Phenomenology
  • Place and Space
  • Transcendental
  • Genius loci
  • Khane Sabz TV Series