نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

10.22085/javm.2021.276691.1718

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها و پیامدهای مدیریت خلاقیت با رویکرد سرمایه اجتماعی در صداوسیما و در چارچوب سنت پژوهش کیفی با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه انجام گردید. بر مبنای تکنیک اشباع نظری از تعداد 13 نفر از صاحب‌نظران حوزه موردمطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ملاک محور مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. برای سنجش اعتبار داده‌ها از ممیزان بیرونی استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل به‌صورت استقرایی و با کدگذاری باز و محوری انجام گرفت. نتایج نشان داد راهبردها با 21 مؤلفه در سه راهبرد کشف و جذب خلاقیت(سیاست جذب منابع خلاق و سیاست شناسایی و کشف)،توسعه و تقویت خلاقیت(کارآفرین محوری و توانمندسازی منابع) و حمایت و بازآفرینی خلاقیت(حمایت از کسب‌وکار رسانه و حمایت فرا سازمانی) و پیامدهای آن شامل 22 مؤلفه در 4 دسته سرمایه اجتماعی(مسئولیت اجتماعی، اعتماد جامعه‌محور و مشارکت داوطلبانه)، شهروند خلاق(شهروندی فعال و خلاقیت محلی)، طبقه خلاق(توسعه مشاغل خلاق، تنوع‌پذیری فرهنگی و قدرت خلاق) و منابع خلاق(توسعه منابع و محتوای

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strategies and Consequences of Creative Management The approach of social capital in provincial centers (Isfahan Local Broadcasting)

نویسندگان [English]

  • shirin tabrizi 1
  • faeze taghipoor 2
  • saeid Sharifi 3
  • Hamid Davazdaemami 4

1 P.hD. Student in Media Management, Department of Media Management, Faculty of Management, Islamic Azad University Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.

2 Associate Proffesor in Department of Communication Sciences, Faculty of Human Sciences and Law, Islamic Azad University Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran. (Corresponding Author)

3 Assistant Professor, Department of Cultural Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan) Isfahan, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Cultural Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan) Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to identify strategies and consequences of creative management with the approach of social capital in Broadcasting and in the framework of the tradition of qualitative research using interview content analysis. Based on the theoretical saturation technique, a semi-structured interview was conducted from 13 experts in the study area using purposive sampling method. External auditors were used to assess the validity of the data. The analysis was performed inductively with open and axial coding. The results showed that strategies with 21 components in three strategies of discovery and absorption of creativity (policy of attracting creative resources and policy of identification and discovery), development and strengthening of creativity (entrepreneurial focus and resource empowerment) and support and re-creation of creativity (support of media business and meta-support Organizational) and its consequences include 22 components in 4 categories of social capital (social responsibility, community-based trust and voluntary participation), creative citizen (active citizenship and local creativity), creative class (development of creative jobs, cultural diversity and creative power) and creative resources (Creative resource development and content) were categorized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity Management
  • creativity
  • organizational creativity
  • Social Capital
  • Local Broadcasting