نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، رشته جامعه شناسی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد‌ دانشگاهی، تهران. ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار و مدیر گروه علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22085/javm.2021.289980.1764

چکیده

چکیده

امروزه بسیاری از جهت‌گیری‌های زنان در ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی تحت‌الشعاع نحوه مصرف و استفاده از رسانه تلویزیون داخلی و ماهواره خارجی قرار دارد و این پژوهش با هدف تاثیر مصرف برنامه‌ تلویزیونی و تاثیر آن بر ارزش‌های فرهنگی– اجتماعی زنان (15 تا 65 ساله) شهرستان مهاباد انجام گرفت. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری گردیده است و تعداد 382 نفر از زنان 15 تا 65 ساله شهرستان مهاباد به‌عنوان جامعه آماری مطرح بوده‌اند که با کمک نرم‌افزار spss23 تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها انجام پذیرفته است. طبق یافته‌های این پژوهش، استفاده از رسانه تلویزیون داخلی و ماهواره خارجی با ارزش‌های اجتماعی فرهنگی زنان بیننده از آن رابطه داشته و هر دو بر ارزش‌های اجتماعی فرهنگی تأثیرگذار است. با این تفاوت که استفاده از ماهواره خارجی در مجموع رابطه معکوس و استفاده از تلویزیون داخلی رابطه مستقیم با ارزش‌های اجتماعی فرهنگی زنان دارد. نتایج پژوهش نشان داد بطور نسبی متغیر تحکیم خانواده با مقدار تی 6.602 بیشترین اختلاف میانگین را در بین زنان بهره‌مند از رسانه داخلی و خارجی دارد. در اولویت‌های بعدی گرایشات مذهبی، تمایلات نوگرایانه، عادات غذایی و در نهایت تعاملات اجتماعی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of television Program consumption on Women and its effect on social-Cultural Values؛ Case study: women living in Mahabad؛

نویسندگان [English]

  • zahra khezri 1
  • Tahmineh Shaverdi 2
  • Asmeh Ghasemi 3

1 PhD Student, Cultural Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,

2 Associate Professor, Institute of Humanities and Social Studies, University Jihad, Tehran. Iran. (Corresponding Author).

3 Assistant Professor and Director of the Department of Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

:

Abstract:Abstract:

Nowadays, most of women's tendencies in cultural and social values are overshadowed by how to consumption and use domestic and foreign satellite tv media, and this study aims to determine the impact of television program consumption and its impact on socio-cuhtural values of women (15 to 65 year-old) Mahabad County Women took.

The kind of this research is survey research. The data are gathered by using questioners that the researcher her/him self created 382 number of women who are 15 to 65 year-old who are from Mahabad City are the population of this research.

The analysing descriptive and inferential of datas are done by using spss23 software app. According to the quantities findings of this research, using inner television media and outer satellite media totally have the reverse relationship and also using inner television have the direct relationship with the women viewers social cultural values.

In conclusion, the results of research show that stabilisation of family, in a comparative way, is 6.002 Tee has the most differences among women's who are using both inner and outer media. Religion attitudes modernism tendency, food habits, and finally social action are put in the next pioneers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mass media
  • Internal television
  • satellite
  • socio-cultural values
  • Women Viewers