نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فلسفه ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22085/javm.2021.287833.1749

چکیده

با ظهور رسانه‌های جدید، مصرف نه تنها در جهت تأمین‌ نیاز، استفاده و استعمال، بلکه به‌عنوان پدیده‌ای معرفت‌شناختی اهمیت یافت. در دوران معاصر و پس از ظهور رسانه‌ها و آشکارگی تفاوت طبقات و اطلاع از زیست دیگری، مصرف به‌عنوان پدیده‌ای نشانه‌شناختی در جهت تأمین نیاز هویتی-معرفتی افراد نقش ایفا کرد. در عصر شبکه‌های اجتماعی، این نقش‌آفرینی با مصرفِ محتوای برساخت‌شده توسط دیگری، عمیق‌تر شد و رابطه‌ی اپیستمولوژیک سوبژه و ابژه، به دلیل یک‌پارچگی فاعل شناسا و متعلق شناخت بر هم خورد. در این سیر، هر امری در جهان مجازی، تغییر ماهیت داد و مصرفی شد. مصرفی‌شدن امور، یعنی دورریزشدن، منقضی‌شدن و از بین‌رفتن آن‌ها. پرسش این‌جاست که وضعیت هنر در این دوران چگونه است؟ با نگاهی مبنایی به آراء هایدگر و سپس به آثار متقدم ژان بودریار نظیر جامعۀ مصرفی و پل‌زدن آن با آثار متأخر وی نظیر هوش شر: معاهده‌ی شفافیت و نظرافکندن به آراء متفکران عصر شبکه‌های اجتماعی می‌توان چنین گفت که هنر نیز مانند تمام امور دیگر، به یک پدیده‌ی مصرفیِ صرف در شبکه‌های اجتماعی بدل‌شده و رابطه‌ی خود را با حقیقت و واقعیت از دست داده‌است. حیرت آور این که در این دوره و به نحو عمیقی، در این زمینه تحقیقات دچار اختلال شده، چرا که پژوهش، خود به مثابه عنصر مصرفی و کارکردی بدل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consuming Art, in the Social Networks Age

نویسندگان [English]

  • Amirreza Mafia shiraz 1
  • Bijan Abdolkarimi 2
  • ali moradkhani 3

1 Ph.D Student, philasophy Department,faculty of Humanitise, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of philasophy, faculty of Humanitise, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of philasophy, faculty of Humanitise, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract

With the advent of new media, consumption got prominence not only because of its function in meeting the needs but also as an epistemological phenomena. Following the appearance of media and formation of different social classes and the possibility of informing others’ lives, consumption helped us to know the identities of individuals and to internalize our epistemological aspect of different phenomena. The meaning of the concept of consumption changed with the appearance of social media to the extent that it put an end to the old epistemological relation of subject and object as they become unified the result of which was that everything in virtual world became different; it was as a consuming phenomenon. Consuming meant as expiring, wasting and blasting. Now, the main is that how would be the status of art? Comparing Jean Baudrillard early works such as »Consumer Society« with his new recent writings namely »Satanic resemblance through the scholars’ viewpoints of social networking «illuminates that »art« as any other phenomena is looked as a consumed material ;it has lost its relation with the reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consuming Art
  • baudrillard
  • Social Media
  • social network
  • subject