نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22085/javm.2021.288428.1752

چکیده

این مقاله به موضوع سیاست گذاری رسانه های نوین در ایران می‌پردازد. امروزه هرگونه سیاست‌گذاری رسانه‌ای مستلزم لحاظ کردن دیگر زمینه‌های ارتباطات از جمله فناوری‌های نوین ارتباطی است. هدف تحقیق شناسایی نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و تهدیدهای سیاست‌گذاری رسانه‌های نوین در ایران با محوریت سازمان صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی است.

در این تحقیق با استفاده از روش ماتریس تحلیلی سوات، سیاست‌گذارهای سازمان صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی در مواجهه با رسانه های نوین از طریق مصاحبه هدفمند با 26 نفر از کارشناسان و صاحبنظران حوزه رسانه و سیاست‌گذاری، مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نقاط ضعف سازمان صدا و سیما درسیاست گذاری رسانه های نوین بیشتر از نقاط قوت آن و تهدید‌های پیش روی این سازمان نیز بر فرصت‌های آن غلبه دارد که این سازمان باید با دستور کار قراردادن سیاست های علمی ، پرهیز از موازی کاری ،مقاومت در برابر فشار های غیر رسمی و بکارگیری سیاست های مخاطب پسندانه در راستای کاهش آسیب پذیری خود اقدام کند. در مقابل، نقاط قوت مرکز ملی فضای مجازی در سیاست گذاری این رسانه ها بیشتر از نقاط ضعف آن و فرصت‌های پیش روی این مرکز نیز بر تهدید‌های آن غلبه دارد که این مرکز نیز باید با نظارت هر چه بیشتر بر فضای مجازی کشور با تقویت زیر ساخت ها و ایجاد شبکه ملی اطلاعات ، سیاست گذاری در خصوص تولید محتوا با مضامین سبک زندگی ایرانی –اسلامی ، استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی در این حوزه وسیاست گذاری در راستای ارتقای سواد رسانه ای مردم از طریق این فناوری ها، از فرصت های بیرونی در راستای تقویت نقاط قوت خود بهره بیرد. این نتایج عناصر سیاسی و ایدئولوژیک و پیچیدگی فرایند‌های آن را در سیاست‌گذاری رسانه‌ای نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Media Policy-Making in Iran:(Case Study of the IRIB Organization & the National Center of Cyber Space)

نویسندگان [English]

  • Hamid mohammadi 1
  • akbar Nasrollahi 2

1 PhD Student of Communication Sciences, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Humanities, North Tehran Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Tehran Center Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

چکیده [English]

This article concerns the new media policy-making in Iran. Today, any media policy-making requires consideration of other areas of communication, including new communication technologies. The purpose of this study is to identify the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats of new media policy-making in Iran with the focus on the IRIB organization and the National Center of Cyberspace .

This research uses a method based on SWOT Analysis Matrix to deal with the IRIB & the National Center of Cyberspace’s media policy-making whit new media. Therefore, purposive interviews were conducted with 26 managers and experts in the area of policy making and media.

The findings demonstrate that in new media policy-making, weaknesses of the IRIB organization outnumber the strengths, with the future threats overshadowing the opportunities. Therefore, The organization must reduce its vulnerability by putting scientific policies on the agenda, avoiding duplication of work, resisting informal pressures, and using audience-friendly policies. On the contrary, strengths of the National Center of Cyberspace outnumber the weaknesses, with the future opportunities overshadowing the threats. Therefore, This center should also monitor the country's cyberspace as much as possible by strengthening the infrastructure and creating a national information network, policy-making on content production with Iranian-Islamic lifestyle themes, using the power of knowledge-based companies and the private sector and policy-making in order to promote people's media literacy, take advantage of external opportunities to strengthen its strengths.

These findings show the political and ideological components as well as their complicated processes in media policy-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy-Making
  • Media Policy-Making
  • New Media
  • IRIB
  • National Center of Cyberspace