نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.22085/javm.2021.297013.1799

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل تولید محتوای سواد زیست محیطی(مورد مطالعه: کاربران شبکه های مجازی در تبریز) انجام شده است. روش تحقیق بر اساس هدف تحقیق، از نوع کاربردی است و براساس نحوه گردآوری داده ها، روش تحقیق حاضر پیمایشی است که به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری شامل شهروندان 15-59 ساله مناطق دهگانه تبریز است که از شبکه های مجازی استفاده می کنند. برای محاسبة حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد حجم نمونه تقریبا 384 نفر می باشد. در این پژوهش از روش نمونه-گیری خوشه‌ای چند مرحله ای استفاده شده است. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته با لحاظ محلی نگری و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. طبق تحقیق شهروندان در مورد نگرش زیست محیطی، ارزش زیست محیطی و سبک زندگی زیست محیطی به وضعیت مطلوب نزدیک شده اند و در مورد دانش زیست محیطی و دغدغه زیست محیطی نیز نمره متوسط دارند. بین دغدغه محیط زیستی(15/0 = r و 01/0 < p)، ارزش زیست محیطی(27/0 = r و 01/0 < p) و سبک زندگی زیست محیطی (12/0 = r و 01/0 < p) با میزان تولید محتوای سواد زیست محیطی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد، در حالی که بین دانش و نگرش زیست محیطی با میزان تولید محتوای سواد زیست محیطی رابطه معنی داری وجود ندارد. پس می توان گفت که با افزایش دغدغه محیط زیستی، ارزش زیست محیطی و سبک زندگی زیست محیطی، میزان تولید محتوای سواد زیست محیطی نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyze the Elements of Environmental Literacy (Case Study: the users of social networks in Tabriz city).

نویسندگان [English]

  • فرج زاده farajzadeh 1
  • nahid kordi 2
  • ali jafari 3

1 phd student

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences,

3 Department of Communication Sciences ,,Ardabil Branch, Islamic Azad University,, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

The aim of the present research was to analyze the elements of environmental literacy (case study: the users of social networks in Tabriz city). Based on the research purpose and the data collection, the research method was of applied type and survey research method, respectively. The statistical population of the research included all the 15-59 year-old citizens of Tabriz’s 10 districts using social networks. Cochran's formula was used to calculate the sample size, as a result of which 384 people were calculated. Considering the structure of statistical population, Multi-stage cluster sampling method was hired in this research. In order to analyze data, Pearson correlation coefficient was used. The research findings showed that Tabriz citizens approached to the desired status in terms of environmental attitude, environmental value and environmental lifestyle, receiving the average grade about both environmental knowledge and environmental concerns. The results also revealed that there was a meaningful relationship among the environmental concerns, environmental value and the environmental lifestyle of social networks users with the amount content produced for environmental literacy, while there was no meaningful relationship between knowledge and environmental attitude of the users with the production volume of environmental literacy. It can be concluded that with the increase of environmental concerns, the environmental value and the environmental lifestyle of social networks users, the amount of content produced about environmental literacy rose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental literacy"
  • environmental knowledge"
  • content production"
  • "
  • virtual network users