نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، یروجرد، ایران.

3 علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران.

10.22085/javm.2021.300662.1813

چکیده

امروزه بازی های ویدئویی به ابزار مهمی برای ترویج مسائل فرهنگی چون سبک زندگی تبدیل شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازی های ویدئویی در گسترش فرهنگ و سبک زندگی غربی انجام شده است. امروزه برخی از اندیشمندان معتقدند که رسانه هایی چون بازی های ویدئویی به عنوان یک کالای فرهنگی جهت استحاله فرهنگی جوامع مختلف به کار گرفته می شوند. در این پژوهش با استفاده از تکنیک نشانه شناختی و نمونه گیری هدفمند به تحلیل بازی پر طرفدار سرقت بزرگ اتومبیل؛ سن آندریاس پرداخته شد، که سبک زندگی غربی یکی از مؤلفه های اصلی آن است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که غرب با ساختن بازی هایی با زمینه های فرهنگی، سعی در تغییر ارزش ها و عقاید مخاطبان دارد و از طریق این بازی ها به گسترش بیش از پیش فرهنگ غرب می پردازد و به همین دلیل سیاستگذاری در این حوزه برای جلوگیری از آسیب های این بازی ها در عرصه فرهنگی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Video games and lifestyle challenges؛ Semiotic analysis of the Grand Theft Auto game

نویسندگان [English]

  • Farshad Goudarzi 1
  • Reza Kavand 2
  • Esmaeil Sharifi 3

1 Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities , Kashan University, Kashan, Iran.

2 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, Yarujard, Iran

3 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, Yarujard, Iran

چکیده [English]

Today, video games have become an important tool for promoting cultural issues such as lifestyle. The aim of this study was to investigate the role of video games in the development of Western culture and lifestyle. Today, some thinkers believe that media such as video games are used as a cultural commodity for the cultural transformation of different societies. In this research, using semiotic technique and purposeful sampling to analyze the popular game of Grand Theft Auto; San Andreas was discussed, in which the Western lifestyle is one of the main components. The results of this research show that the West tries to change the values and beliefs of the audience by making games with a cultural theme, and through these games, it spreads the culture of the West more than before and that's why policy-making in this area to prevent harm These games are essential in the cultural arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grand Theft Auto
  • Lifestyle
  • Semiotics
  • Video Games