نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه زبان و رسانه

10.22085/javm.2021.302350.1820

چکیده

در جامعۀ ماشینی امروز که رسانه‌ها بر تمام وجوه زندگی انسان سایه افکنده‌اند و ازجمله عوامل مهم تاثیرگذار بر سبک زندگی فردی و گروهی افراد محسوب می‌شوند، هر روز بر نیاز جامعه به شادی و نشاط افزوده می‌شود. وقوع وقایعی مانند بلایای طبیعی، جنگ و شیوع بیماری‌ها (ازجمله کووید 19) نیز بر اهمیت توجه به آرامش‌بخشی و نشاط‌آفرینی می‌افزاید. مجموعه‌های کمدی از جمله برنامه‌های محبوب و پرمخاطب به شمار می‌روند که طیف گسترده و متنوعی از مخاطبان را جذب می‌کنند. اما اغلب مشاهده می‌شود میزان کاربرد خشونت کلامی به‌عنوان رفتاری عمدی، در مجموعه‌های کمدی زیاد است. ازاین‌رو، در مقاله حاضر تلاش شد با بررسی سه مجموعۀ کمدی پرمخاطب که در نیمۀ اول سال 1400 از سیما پخش شده‌اند، میزان خشونت کلامی در قالب راهبردهای بی‌ادبی کلامی کالپپر (1998/2011) بررسی شود. سه مجموعۀ بوتیمار، زیرخاکی2 و دودکش 2 به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و از هر مجموعه سه قسمت به‌طورکامل بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد خشونت کلامی با کاربرد دشواژه و کاربرد جملات خشنی که در آنها بی‌ادبی آشکار و بی‌ادبی منفی به کار رفته، بروز یافته است. در مجموع، میزان کاربرد خشونت کلامی در مجموعه بوتیمار بیشتر بود. نتایج این پژوهش ضرورت بررسی زبانی تولیدات کمدی را قبل از پخش نشان می‌دهد.

واژگان کلیدی: خشونت کلامی، مجموعه‌های کمدی سیما، وجهه، نزاکت زبانی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Verbal Aggression in IRIB comedy series

نویسنده [English]

  • Fatemeh Azimfard

Manager of Lnguage and Media

چکیده [English]

Nowadays, where the media has overshadowed all aspects of human life and is one of the important factors influencing the individual and group lifestyles, the need to increase happiness and vitality is increasing every day. events such as natural disasters, war, and disease outbreaks (including Covid 19) also adds to the importance of paying attention to happiness. Comedy series are among the most popular programs that attract a wide and diverse audience. But it is often observed that the use of verbal violence as a deliberate behavior is high in comedy series. Therefore, in the present article, an attempt was made to examine the level of verbal violence in the form of Culpeper's verbal illiteracy strategies (1998/2011) by examining three sets of comedies that were broadcast in the first half of 1400. Three sets of Butimar, Zirkhaki 2 and Dudkesh 2 were selected as the statistical population and three parts of each set were thoroughly studied. The results show that verbal violence is manifested by the use of taboos and the use of harsh sentences in which overt rudeness and negative rudeness are used. Results show that, the use of verbal violence was higher in the Butimar. The results of this research show the necessity of examining the language of comedy productions before broadcasting.

Keywords: verbal violence, TV comedy series, face, linguistic politness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verbal violence
  • TV comedy series
  • Face
  • linguistic politness