نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی؛ مدیر فضای مجازی مرکز تحقیقات صداوسیما

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.22085/javm.2021.301145.1817

چکیده

برنامه‌های ترکیبی طنز از جمله پربینندهترین برنامههای تلویزیون است و این ظرفیت را دارد که بیشترین و ماندگارترین تاثیر را بر مخاطب بگذارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ارتقای کمی و کیفی برنامههای ترکیبی طنز سیما و شناسایی دیدگاههای متخصصان رسانهای و در راستای رسیدن به راهکارهای نهایی و عملیاتی انجام شده است. روش تحقیق این مقاله، کیفی و شیوه انجام آن مصاحبه نیمه ساخت یافته است. جامعه آماری شامل متخصصان رسانه‌ای است که به طور موقت یا دائم در حوزه نقد و تحلیل برنامههای طنز تلویزیون بوده‌اند. نمونه پژوهش به شکل هدفمند از میان کسانی انتخاب شده که به صورت نظری و عملی با مراحل پیش تولید، تولید، پخش و تحلیل برنامههای ترکیبی طنز در ارتباط هستند. سوالات مصاحبهها پژوهشگرساخت بوده است و مصاحبه شوندگان به روش گلوله برفی انتخاب شدهاند. تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها، بر مبنای تحلیل مضمون و با تکنیک کدگذاری (کدهای باز، محوری و گزینشی) انجام شده است. سوالات نیز بر اساس مدل سوات (SWOT) و مبتنی بر ارتقای کمی و کیفی برنامه‌ها، سازماندهی شده است. از مهمترین یافته‌های این پژوهش میتوان به ضرورت افزایش تجربه و رواداری مدیران در مقوله طنزهای سیاسی و اجتماعی، ایجاد آیتم‌های خلاقانه نمایشی و گنجاندن ابزارهای برخط و تعاملی مردم با برنامه‌های طنز، تغییر سیاستهای کلی سیما در حوزه نویسندگی طنز و فرهنگ‌سازی در بین اقشار و اصناف مختلف جامعه برای افزایش روحیه نقدپذیری در بستر برنامههای ترکیبی طنز سیما اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantitative and Qualitative Improvement of TV Comedy Mixed Programs & the Factors affecting it

نویسندگان [English]

  • Hossein Basirian Jahromi 1
  • Badrieh Jokari 2

1 Ph.D in Communication @ATU; Cyber Space Manager @IRIB Research Center

2 Institution of Human & Cultural Sciences

چکیده [English]

TV comedy mixed programs, are among the most watched TV shows and have the capacity to have the greatest and most lasting impact on the audience. The aim of this study is to identify the factors affecting the quantitative and qualitative promotion of TV comedy mixed programs & to identify the views of media experts in order to achieve final and operational solutions. The research method of this article is qualitative and the method of conducting it is a semi-structured interview. The statistical population includes media professionals who have been temporarily or permanently in the field of critique and analysis of TV comedy mixed programs. The research sample was purposefully selected from those who are theoretically and practically related to the stages of pre-production, production, distribution and analysis of comedy/ humorous mixed programs. The interview questions were researcher-made and the interviewees were selected by snowball sampling. The analysis of the interviews was done based on thematic analysis and with coding technique (open, axial & selective codes). The questions are also organized based on the “SWOT” model and based on the quantitative and qualitative improvement of the programs. The most important findings of this study is the need to increase the experience and tolerance of managers in humor, creating creative theatrical items, including online tools with humor programs, changing the general policies of TV in the field of humor writing and among classes and social groups, in order to increase the spirit of liquidity in context of TV comedy mixed programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comedy Mixed Programs
  • Television
  • Presenter
  • audience
  • Thematic Analysis
  • SWOT Model