نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه هنر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مجموعه‌ای از لوگوهای(آرم/ نشانه‌نوشت‌) تلفیقی فیلم‌های کودکانه که ترجمه فیلم‌های غیرفارسی هستند، نشانه‌های تصویری و نوشتاری را دربر می‌گیرند. پرسش اصلی تحقیق حاضر اینست که رابطه بینامتنیت میان لوگوی فارسی و نیز غیرفارسی فیلم‌های کودکانه چگونه است و حضور نشانه‌های تصویری و نمادین در این‌آثار با محتوای فیلم مرجع چه ارتباطی دارد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری مطالب کتابخانه‌ای از طریق فیش‌برداری و تصویرخوانی است. تجزیه تحلیل داده‌ها کیفی است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بینامتنیت‌ ِقوی میان زبان فارسی و محتوای فیلم و لوگوی فارسی فیلم وجود دارد. رابطه بینامتنیت ضعیف و قوی میان طراحی عنوان فارسی وغیرفارسی این آثار از نظر ارتباط رنگ و فرم قابل بررسی است. نشانه‌های تصویری و رنگ‌ها در لوگوهای فارسیِ فیلم برگرفتگی و ارجاع مستقیم به محتوای فیلم دارند. اغلب طراحان نام‌های فیلم فارسی، گرایش به تصویری‌کردن و کاربرد عناصر زیاد در طراحی لوگوی فیلم را نشان می‌دهند این در حالیست که نمونه‌های غیرفارسی برخورد حداقل و مینیمال نسبت به کاربرد نشانه‌های تصویری‌ دارند. مقایسه لوگوی فارسی و غیرفارسی فیلم‌های کودکانه سه طبقه‌بندی اصلی را در بر می‌گیرد، 1-تمایز متنی زمانی رخ می‌دهد که هیچ وجه مشترکی میان دو نوع طراحی لوگو وجود ندارد.2- بینامتنیت ضعیف زمانی ایجاد می‌شود که برخی لوگوهای فارسی تاثیرپذیری اندک از طراحی لوگوی فیلم غیر فارسی داشته‌اند.3- برخی از لوگوهای فیلم‌های فارسی بینامتنیت قوی میان دونوع طراحی نشانه را اثبات می‌کنند و آن به دلیل کاربرد حداکثری نشانه‌های تصویری لوگوی فیلم‌های غیرفارسی در طراحی لوگوی فارسی فیلم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of effective pre-texts (Previous texts) on the formation of the Persian logo of the children's program based on Laurent Jenny 's intertextual theory

نویسندگان [English]

  • Ziba Kazempoor 1
  • hossein abeddoost 2

1 Assistant Professor, Department of Arts, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili ,, Ardabil, Iran

2 Assistant Professor of Graphics, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

A collection of children's program Mixed logos that are translations of foreign logo films, including visual and written sign. The main question of the present study is what is the intertextual relationship between the Persian logo and the foreign logo of children's films? And what do the visual and symbolic symbols in these logos have to do with the content of the reference film? The purpose of this study is to analyze the effective pre-texts in designing the logo of the Persian children's program based on the weak (intertextualite Faible)and strong intertextual theory of Laurent Jenny. The research method is descriptive - analytical and collecting data is Combined research method via library studies and through note taking and reading image. Data analysis is qualitative. The research results show that there is a strong intertextuality between the Persian language and the film and the Persian logo of the film. The weak and strong intertextual relationship between Persian and foreign logo design can be examined in terms of color and form. Visual sign and colors in Persian logos are taken directly from the content of the film. Most Persian logos show a tendency to visualize and use many elements in logo design, while foreign logo have a minimal attitude towards the use of visual cues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian
  • logo foreign logo
  • child program
  • Laurent Jenny '؛ s intertextual theory