نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناس صداوسیما

2 دانشگاه صداوسیما

چکیده

این مقاله به روش های بهره گیری از رسانه ی ملی در جهت تربیت توحیدی کودک 4-7 ساله می پردازد. در این پژوهش داده ها از طریق روش اسنادی و مصاحبه ی نیم ساخت یافته از کارشناسان مربوطه گردآوری شده و سپس از طریق روش تحلیل تفسیری و تحلیل تم، مورد بررسی قرار گرفته اند.

یافته های تحقیق بیانگر این است که برای تقویت خداباوری در کودک 4 تا 7 ساله می توان سه دسته کلی از روش های شناختی، احساسی و رفتاری و ذیل هر دسته ی راهکارهایی نظیر عینی سازی مفهوم خدا، الگوسازی، تلقین انگاره ها و نمادسازی ناظر ذیل دسته شناختی قرار دارند. ایجاد جاذبه ها، از بین بردن عوامل دافعه ی خداباوری و استفاده از الگوهای روابط انسانی عاطفی نیز از راهکارهای اصلی هستند که ناظر به بعد احساسی(عاطفی) کودک هستند. این درحالی است که قراردادن کودک در فضاهای معنوی و روحبخش توسط رسانه، استفاده از الگوهای رفتارساز و تمرین عملی مناسک ساده دینی از طریقه رسانه از جمله راهکارهای اصلی هستند که به تقویت بعد رفتاری می پردازند. لازم است جهت تقویت خداباوری در کودک هم زمان از هر سه دسته از روش های مذکور استفاده نموده و رسانه ی ملی با تشکیل منظومه ای روشی، متشکل از راهکارهای شناختی، عاطفی و رفتاری بیان شده، کودک را در فرآیند تربیت توحیدی و در جهت تقویت خداباوری یاری نماید.

این پژوهش نشان می دهد رسانه ی ملی ظرفیت بالایی برای به فعلیت رساندن مفهوم فطری توحید و کودک نیز ظرفیت بالای آموزش پذیری در جهت تقویت باور به خدا دارد. رسانه با استفاده از راهکارهای ارائه شده می تواند با نفوذ موازی در سه لایه ی شناختی، عاطفی و رفتاری کودک 4-7 ساله استعدادهای فطری او را در راستای باور به خدا تقویت کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ways to strengthen theism in children 4-7 years old through the IRIB

نویسندگان [English]

  • abbas karimian 1
  • ali asghar bagherzadeh 2

1 iribu

2 iribu

چکیده [English]

This article deals with the methods of using IRIB for the monotheistic upbringing of 4-7 year old children. In this study, data were collected through documentary methods and structured interviews with relevant experts, and then through interpretive analysis and theme analysis.

Findings indicate that to strengthen theism in 4 to 7 year old children can be three general categories of cognitive, emotional and behavioral methods and under each category of strategies such as objectification of the concept of God, modeling, inculcation of ideas and symbolism of the observer below. Are categorical. Creating attractions, eliminating repulsive factors of theism and using the patterns of emotional human relationships are also the main strategies that look at the emotional dimension of the child. This is while placing the child in spiritual and invigorating spaces by the media, using behavioral patterns and practical practice of simple religious rituals through the media are among the main strategies that strengthen the behavioral dimension. It is necessary to use all three categories of methods to strengthen the theism in the child at the same time, and the national media by forming a system of methods, consisting of cognitive, emotional and behavioral strategies, to strengthen the child in the process of monotheistic education.

This study shows that the IRIB has a high capacity to actualize the innate concept of monotheism and the child also has a high capacity for educability to strengthen belief in God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child theism
  • cognitive strategies
  • emotional strategies
  • behavioral strategies
  • IRIB