نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 استادیار گروه علوم ارتباطات ، دانشکده علوم اجتماعی و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

3 استادیارگروه مطالعات فرهنگی ، دانشکده علوم اجتماعی و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

10.22085/javm.2022.313611.1859

چکیده

انتقال مفهوم فیلم به نابینایان ، یک پدیده چند بعدی است. این پدیده زیستی با کمک معانی مرتبط به آن ، تعیین می کند چگونه یک مخاطب نابینای سینما ، واقعیت چنین رویدادی را درک و تفسیر کند. انتقال مفهوم فیلم به افراد نابینا ، بستگی به روش ها و دانشی دارد که برای تحقق بهتر این امر به کار گرفته می شود.توصیف شفاهی یکی از این روش هاست. این مطالعه پدیدارشناسی تلاشی است برای اینکه انتقال مفهوم در تجربه زیسته افراد نابینای مادرزاد علاقمند به فیلم و سینما را تبیین کند. در این مطالعه روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شده است. این پژوهش در سال 1400 بر روی 25 فرد نابینای مادرزاد در تهران، شیراز ، رشت و یزد که به سینمای نابینایان و دیدن فیلم های دارای توصیف شفاهی علاقمند بودند، انجام شد. از مصاحبه های نیمه ساختارمند برای گردآوری داده ها استفاده شد. مصاحبه ها پس از پیاده سازی با رویکرد پدیدارشناسی ون منن مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. شش مضمون اصلی حس برتر ،ارتباط عاطفی ، وایتگری صوتی ، روایت مطلوب، اخلال و نقصان کلام استخراج شد. نتایج حاصل نشان داد تجربه زیسته نابینایان از انتقال مفهوم در فیلم شنوی منحصر به فرد است. لذا درک پیچیدگی های تجربیات نابینایان، در نظر گرفتن نیاز مخاطب نابینا در نمایش و توصیف صوتی دار کردن فیلم ، آموزش توصیف کنندگان یا روایتگران و توجه به توانمندیها، محدودیتها، باورها و نگرش های نابینایان برای بهره مندی مطلوب تر از این محصول فرهنگی فرهنگ ساز ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The lived experience of the blind, conveying the concept of films with audio descriptions

نویسندگان [English]

  • Javad Sagha 1
  • Abdolreza Salmani Shah mohammadi 2
  • Mahnaz Ronaghi 3

1 Student's PhD

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Social Sciences and Media Studies, Azad University, Central Tehran Branch.

3 Assistant Professor, Department of Cultural Studies, Faculty of Social Sciences and Media Studies, Azad University, Central Tehran Branch.

چکیده [English]

The transfer of the concept of film to the blind is a multidimensional phenomenon. This biological phenomenon, with the help of its related meanings, determines how a blind cinema audience will understand and interpret the reality of such an event. The transmission of the concept of film to blind people depends on the methods and knowledge that are used to achieve this better. Oral description is one of these methods. This phenomenological study is an attempt to explain the transfer of meaning in the lived experience of congenitally blind people interested in film and cinema. In this study, the method of interpretive phenomenology has been used. This research was conducted in 1400 on 25 congenitally blind people in Tehran, Shiraz, Rasht and Yazd who were interested in cinema for the blind and watching films with oral descriptions. Semi-structured interviews were used to collect data. The interviews were analyzed by Van Manen's phenomenological approach after implementation. Six main themes of superior sense, emotional communication, vocal whiteness, optimal narration, speech disorder and deficiency were extracted. The results showed that the lived experience of the blind from the transfer of the concept is unique in the audio film. Therefore, understanding the complexities of the experiences of the blind, considering the need of the blind audience to show and describe the film, training descriptors or narrators and paying attention to the abilities, limitations, beliefs and attitudes of the blind to benefit more from this cultural product It is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept transmission
  • the blind
  • audio description
  • phenomenology