نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت ،واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ، واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت ، واحد علی آباد کتول، دانشگاه ازاد اسلامی علی آباد کتول,ایران

10.22085/javm.2022.325220.1896

چکیده

با توجه به تاثیر روزافزون عملکرد اینفلوئنسر مارکتینگ (بازاریابی تأثیرگذار)،این پژوهش با بهره گیری از 2برنامه فرهنگی صدا سیما به نام برنامه "کتاب باز"پخش شده از شبکه نسیم وبرنامه"چراغ مطالعه" پخش شده ازشبکه 4 سیما به تاثیراینفلوئنسرهای فرهنگی رسانه ملی برمخاطبان انجام شده است.

پژوهش حاضردرپی پاسخگویی به این پرسش بوده است که اینفلوئنسرها درحوزه فرهنگ وادب چگونه میتوانند با بهره گیری ازظرفیت صدا وسیما ونیزرسانه اینستاگرام بربینندگان تاثیرگذاشته وسبب ترویج فرهنگ کتابخوانی ومتعاقبا رونق صنعت نشرشوند.هدف ازانجام این پژوهش،شناسایی مولفه های اثرگذاروارائه الگویی دربازاریابی صنعت نشرکتاب توسط اینفلوئنسرها میباشد.

روش این پژوهش از حیث هدف توسعهای-کاربردی ورویکرد مطالعاتی آن کیفی است.نمونه آماری ازدوگروه شامل گروه اول 66نفرازبینندگان برنامه های کتاب بازوچراغ مطالعه که نظرات خود را نسبت به مطالعه عناوین معرفی شده درقالب استفاده ازکتب فیزیکی، کتب دیجیتال ،پادکست ها وکتابخوانهای صوتی دربستراینستاگرام ثبت نمودهاند وگروه دوم نخبگان شامل 14 نفرازاساتید حوزه رسانه ومدیران ارشد وزارت فرهنگ ونیزمدیران بازاریابی میباشد.

به منظورگرداوری داده ها ازرویکرد نتنوگرافی ونیزبهره گیری ازجدول"احساسی پلاچیک"برای شناسایی وانجام مصاحبه با مخاطبین واز روش تحقیق کیفی نظریه داده بنیاد جهت ارایه مدل بهره برده شده است.

براساس نتایج به دست آمده،مهم ترین مقوله های اثرگذاربرترویج کتابخوانی ورونق صنعت نشر مستخرج ازاین پژوهش تغییررویکرد مدیریت والزامات ساختاری ازسنتی به دیجیتال،استفاده ازفن آوری درصنعت نشردیجیتال،مخاطب گرایی وشناخت انتظارات اهالی کتاب می باشند.

یافته های این پژوهش بیانگرنقش پراهمیت ومعنی داراینفلوئنسرها برمخاطبان کتابخوان براساس مولفه اعتماد بوده وبابررسی سایرعوامل تاثیرگذاربه خلق یک مدل پارادایمی وراهکارهایی جهت ترویج کتابخوانی ومتعاقبارونق صنعت نشردیجیتال با استفاده ازظرفیتهای صدا سیما انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Influencer Marketing Model in Instagram Social Media in the Digital Publishing Industry (Case Study: Open Book Program and Reading Lights)

نویسندگان [English]

  • Peyman Jahanshahi 1
  • Amir Rahimpour 2
  • behzad shahrabi 3

1 PhD Student of Commercial Management, Department of Management , Aliabad katool Branch , Islamic Azad University,AliAbad Katool, Iran

2 Assistant Prof., Department of Management ,Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran (Corresponding Author)

3 Assistant Prof., Department of Management ,AliAbad Katool Branch, Islamic Azad University, AliAbad Katool, Iran

چکیده [English]

Due to the increasing impact of influencer marketing,this study uses 2 cultural programs of Sada-e Sima called "Ketab baz" program broadcast by Nasim channel and "Cheragh Motale" program broadcasted by 4 Sima channel to influence the cultural influencers of national media.

The present study sought to answer the question of how influencers in the field of culture and literature can influence the viewers by using the capacity of radio and television and Instagram media and promote the culture of reading books and subsequently the prosperity of the industry.

The method of this research is qualitative in terms of development-applied goal and its study approach. The statistical sample of the two groups includes the first group of 66 viewers of reading light programs. The second group of elites includes 14 professors in the field of media and senior managers of the Ministry of Culture and marketing managers.

In order to collect data, the netnographic approach and the use of the "Pluchik Emotional" table have been used to identify and conduct interviews with the audience and the Grounded Theory Method has been used to present the model.

The findings of this study indicate the important and meaningful role of influencers on readers's readers based on the component of trust and the study of other influential factors to create a paradigm model and strategies to promote reading and the success of the publishing industry using the capabilities of broadcasting

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influencer Marketing
  • Social Networks
  • Netnography Approach
  • Publishing Industry