نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات ، گروه علوم ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

3 استادیار گروه علوم ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

4 دانشیار گروه علوم ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

10.22085/javm.2022.351788.1945

چکیده

یکی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر سود آوری و موفقیت سازمان ها و رسانه های اجتماعی، توجه به بازاریابی اجتماعی و عوامل آن است. پژوهش حاضر ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ مدلی برای عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صدا و سیمای ایران می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول (شناسایی شاخص ها): در این بخش به بررسی و کدگذاری داده های مصاحبه ها پرداخته می شود. بخش دوم (صحت سنجی): در این بخش برای اعتباریابی داده ها از روش دلفی استفاده شده است. بخش سوم (ارائه مدل): این بخش از تحقیق به رتبه بندی، بررسی روابط و ارائه مدل به کمک معادلات ساختاری می پردازد. جامعه آماری این بخش، کارمندان و مدیران بخش بازاریابی سازمان صدا و سیما و به تعداد 250 نفر می باشند و حجم نمونه برای 152 نفر محاسبه شده و داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه حضوری و بصورت تصادفی، گردآوری گردید. بررسی ها نشان می دهد که عوامل شش گانه زیر به ترتیب: عوامل مرتبط با مشتری با ضریب رگرسیون 878/0 ، مدیریتی با ضریب 777/0 ، زیرساختی با ضریب 712/0 ، محتوا با ضریب 681/0 ، رسانه با ضریب 675/0 و بازاریابی با ضریب 405/0 ، از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صدا و سیمای ایران است. نتایج حکایت از آن دارد که در صدا و سیمای ایران لازم است که نیازهای مشتری مدّ نظر قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a model of influential factors on social marketing development in the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)

نویسندگان [English]

  • mehdi alisharifi 1
  • Nowroz Hashemzehi 2
  • Seyyed Ali Rahmanzadeh Rahmanzadeh 3
  • Seyyed Vahid Aqili 4

1 PhD Student of Communication Science, Department of Communication Science, Islamic Azad University of North Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences and Communication, Islamic Azad University, East Tehran Branch, Tehran, Iran,

3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran, S.A.Rahmanzadeh@iauet.ac.ir (Corresponding author)

4 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Islamic Azad University,center Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the most important factors affecting the profitability and success of organizations and social media is paying attention to social marketing and its factors. The present study designs a model for the factors affecting the development of social marketing in the Islamic Republic of Iran Broadcasting. The present research consists of three parts in terms of applied purpose and in terms of research method. Part One (Identification of Indicators): This section examines and encodes interview data. Part 2 (Validation): In this part, Delphi method is used to validate the data. Part Three (Model Presentation): This part of the research deals with ranking, examining relationships, and presenting models using structural equations. The statistical population of this department is 250 employees and managers of the marketing department of the Islamic Republic of Iran Broadcasting, and the sample size was calculated for 152 people and the desired data was collected through a face-to-face questionnaire and randomly. Investigations show that the following six factors are respectively: customer-related factors with a regression coefficient of 0.878, management with a coefficient of 0.777, infrastructure with a coefficient of 0.712, content with a coefficient of 0.681, media with a coefficient of 0.675 0 and marketing with a coefficient of 0.405 is one of the main factors influencing the development of social marketing in the Islamic Republic of Iran Broadcasting. The results indicate that it is necessary to consider the customer's needs in the Islamic Republic of Iran Broadcasting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social marketing development
  • the Islamic Republic of Iran Broadcasting
  • social media
  • cyberspace