راهبردهای مستند ساز در رویارویی با واقعیت ( مستند بسته، مستند یاز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی شیوه‌های گوناگون مستند و راهبردهای مداخله، بیان و مصور ساختن واقعیت و راه‌های به کار گرفته شده از سوی مستندساز با استفاده از روش اسنادی- توصیفی می‌پردازد. ارائه چارچوبی نظری برای شناخت تفاوت‌ها میان مستندهای تلویزیونی، نحوه مداخله مستندساز، تفسیر او از دنیای پیرامون و سرانجام راهبردهای اتخاذ شده از سوی مستندساز در مواجهه با واقعیت، اهداف پژوهش حاضر می‌باشد. حرکت از حوزه گسترده و وسیع «دنیای واقعیت» به سمت برنامه مستند، الزاماً نوعی انتخاب و گزینش را به دنبال دارد که به دگرگونی ناگزیر در مراحل مختلف تولید برنامه می‌انجامد که نوعی «مداخله» محسوب می‌شود. فرضیه پژوهش بر این چارچوب نظری استوار است که برای درک بهتر نحوه مداخله مستندساز در انعکاس واقعیت می‌توان از مقیاسی تحت عنوان «مستند‌ بسته – مستند باز» بهره گرفت. این پژوهش سعی دارد، دو مقیاس نظری «میزان» و «نحوه مداخله» را در قالب نظریه‌ای تحت عنوان «مستند باز و مستند بسته» بررسی کند و آن را به اثبات برساند.

کلیدواژه‌ها


- بارنو، اریک  1380). تاریخ سینمای‌مستند. (احمد ضابطی‌جهرمی، مترجم). تهران: سروش (نشر اصلی اثر 1974).

- ضابطی‌جهرمی، احمد (1393). شکل‌شناسی و گونه‌شناسی فیلم مستند. تهران: نشر رونق و مرکز گسترش سینمای تجربی.

-  قاسمی، ابوالحسن (1391). مستند تلویزیونی در آستانه قرن 21، تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما.

- کیلبرن، ریچارد و آیزود، جان (1385). مقدمه‌ای بر مستند.(محمد تهامی‌نژاد، مترجم). تهران:  اداره کل پژوهش‌های سیما ( نشر اصلی اثر: 1997).

 - Bernard, Shelan (2011). Documentary Story telling: Focal Press, USA.

- Chanan, Michael (2007). The Politics of Documentary: BFI, London, UK.

- Chapman,Jane (2009). Issue in Contemporary Documentary: Polity Press ,Cambridge, UK                    

 - Creeber, Glen(2006). Tele – Vision: BFI, London.

 - Crisell, Andrew(2006). A Study of Modern Television,Thinking Inside of Box, Palgrave mac millan, Newyork .

- Corner, John(1995). Television Form and Public Add ress: Edward Arnold.

- Nichols,Bill (2001). An Introduction to Documentary, Bloomington and Indianapolis:

  Indiana University Press.

 - Nichols, Bill (1994). Blurred Boundaries: Question of Meaning  in Contemporary Culture, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

-Nichols,Bill (1991) Representing Reality: Issues and Concept in  Documentary, Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press.                       

- Platinga,Carl (1997). Rhetoric and Representation in Nonfiction Film, Cambridge University Press.

- Renov, Michael (1993). Theorizing Documentary, London: Routled