جایگاه و ساختار متون روایتی(نمایشی) در تلویزیون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آسیب‌شناسی گونه‌های نوشتاری انواع متون مکتوب در تلویزیون ایران نشان می‌دهد، به‌طور روزافزون سازندگان برنامه‌های مختلف تلویزیونی، ساختارهای اصولی نوشتن را زیرپا می‌گذارند و خواسته یا ناخواسته، کیفیت برنامه‌های تلویزیونی را تنزل می‌دهند و ظرفیت تأثیرگذاری فرهنگی و هنری برنامه‌های تلویزیونی را کمتر می‌کنند. به نظر می‌رسد بسیاری از سازندگان برنامه‌های تلویزیونی یا به طراحی و زیربنا بودن متن اعتقاد ندارند، یا دارند، اما قواعد آن را نمی‌شناسند و به ناچار یا به بهانه‌های مختلف (مثل شتاب تولید، ولع آنتن و...) اهمیت ساختار نوشتاری را در تلویزیون نادیده می‌گیرند.همه‌ زندگی با ظرایف تمام روابطش در تلویزیون جریان دارد و به جای آنکه رسانه تلویزیون آینه زندگی باشد و مسائل آن را بازسازی و بازتاب دهد، در جهان امروز، در بسیاری مواقع این زندگی است که آینه تلویزیون شده و نقش و رنگ آن را به خود گرفته است.براین اساس، نوشتار تلویزیون، همان‌قدر که واقعیت‌ها را برملا کرده، توانسته در کتمان آنها نیز قدم بردارد. لذا در این راستا پژوهش حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی– توصیفی، به بررسی و واکاوی ساختار متن روایی در گونه‌های نمایشی تلویزیون بپردازد و به این نتیجه رسیده است که هستی و حیات یک برنامه نمایشی در تلویزیون و بالندگی و رکود آن به قاعده‌مند بودن ساختار متن روایی آن با در نظر گرفتن قواعد رسانه تلویزیون برمی‌گردد. هر چه ساختار نوشتار آن به‌سامان‌تر و قاعده‌مندتر باشد، ساختار روند زیبایی‌شناسانه برنامه بر مخاطب تلویزیون تأثیرگذارتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


- احمدی، بابک (1380). ساختار و تأویل متن. چاپ اول، تهران: مرکز.

- ارسطو(1353). فن‌شعر (بوتیقا).(عبدالحسین زرین‌کوب، مترجم). چاپ اول، تهران: علمی ـ فرهنگی.

- تولاک، جان (1383). درام تلویزیونی. (امیرپوریا  و شبنم میرزین‌العابدین، مترجمان). چاپ اول، تهران: ماکان.

- داد، سیما(1371). فرهنگ اصلاحات ادبی، تهران: مروارید.

- دوسینی، هلن (1384). تلویزیون و برنامه‌هایش (لیلامُلاّ، مترجم). تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما.

- رجب‌زاده‌طهماسبی، علی (1394).ساختارشناسی نوشتار در گونه‌های تلویزیونی، تهران، دانشگاه صداوسیما.

- شمسیا، سیروس (1370). بیان. چاپ اول، تهران: فردوس.

- گلدمن، ویلیام(1377). روند اقتباسی از دیدگاه یک فیلم‌نامه‌نویس.(عباس اکبری، مترجم). چاپ اول، تهران: سروش.

- مرنیگ، مارگارت(1381). فیلم‌نامه‌نویسی. (داود دانشور، مترجم). تهران: سمت.

 .Butler, Jeremy. G.( 2002).Television Critical Methods And Applications. USA.

.Vogler, Christopher, (1992).The Writer's Journey: Mythic structure for story tellers and screenwriters. Michigan,USA-

.Webber,Marilyn.(2002).Television Script Writing: The wirter's road map.GGC publishing, WashingtonDC, USA-

.Wolff,Jurgen; Cox,Kerry. (1988). Successful Script Writing.F & W Publishing, Ohio, USA-