بررسی میزان استفاده از مقولات ساختاری روایت و خطابه در گزارش های خبری شبکه خبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

خبر، در معنای عام‌کلمه، بازنمایی رخدادها در بافت گفتمان حاکم بر جامعه است. بنا بر‌این تعبیر، قابل تصور نیست که اخبار و گزارش‌های خبری تابع یا زیرمجموعه گفتمان عمومی جامعه نباشد؛ زیرا در این‌صورت یا به‌ طور‌کلی مورد توجه قرار نمی‌گیرند یا کارکردهای خبری خود را از دست خواهند داد. هدف پژوهش‌حاضر، آسیب‌شناسی گزارش‌های خبری شبکه خبر صداوسیماست. در این پژوهش، مقولات ساختاری خبر در قالب خطابه و روایت در 160 گزارش خبری تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که چه مقولات و ویژگی‌هایی در این خبرها مغفول مانده است و برای بهینه‌سازی و پیشبرد کار خبررسانی در شبکه‌خبر، بهتر است بر روی چه مواردی تأکید شود. به نظر می رسد که در این گزارش‌ها به‌ صورت محسوسی مؤلفه‌ها و ساختارهای کلان، متنی یا غایب هستند و یا از تمایز و انسجام کافی برخوردار نیستند. برای مثال، گزارش‌های خبرنگاران شبکه، بسیاری از مقولات عرفی روایت مانند زمان، مکان و طرح‌مسئله را به وضوح بازنمایی نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها