بازنمایی زندگی طبقه متوسط در سینمای ایران (نشانه شناسی فیلم جدایی نادر از سیمین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در مقاله پیش رو هدف، شناخت چگونگی بازنمایی طبقه متوسط در فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین می‌باشد. این مقاله در رهیافت مطالعات فرهنگی و با تأکید برمقوله بازنمایی صورت گرفته است. در این مقاله از روش نشانه‌شناسی استفاده شده است و نظریه بازنمایی با تأکید بر آراء استوارت هال و تحلیل تقابل‌های دوگانه استروس چارچوب نظری این تحقیق را شکل دادهاند.
نتایج تحقیق نشان داد که در فیلم جدایی نادر از سیمین، بازنمایی صورت گرفته از این طبقه بیشتر بر زندگی روزمره‌ای که این طبقه درگیر آن است تأکید می‌کند. به‌علاوه، طبقه متوسط به عنوان طبقه‌ای که به اوضاع و شرایط، بدبین است و طبقه‌ای که با تضاد و دوگانگی در زندگی‌اش مواجه است در فیلم بازنمایی می‌شود. همچنین بازنمایی طبقه متوسط از طریق قطب‌بندی میان
فرودست/ فرادست تبیین می‌شود و بافت‌سازی به مدد این تقابل با تکیه بر سرمایه‌های فرهنگی و اعتقادی، خود را نمایان می‌سازد. از دیدگاه تماتیک، دروغ، خیانت، پنهان‌کاری، پیش‌داوری، داوری و قضاوت، موضوع‌های نمایشی‌شده (دراماتیزه شده) در میان خط روایی‌های فیلم جدایی نادر از سیمین بوده است
.

کلیدواژه‌ها