چالش‌های تعامل دین و تلویزیون با تأکید بر نمایش شخصیت‌های قدسی و معصوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

محدودیت زبان و ساختار تلویزیون، باعث می‌شود که مفاهیم مجرد و قدسی نتوانند به صورت تمام و کمال در قالب روش‌ها و تکنیک‌های بصری در تلویزیون به نمایش درآیند؛ به همین دلیل، شناخت دقیق و کامل امکانات و ابزار تلویزیون از سویی، و نیز شناخت جایگاه و موقعیت شخصیت‌های قدسی و معصوم از سوی دیگر، جزء مهمترین و البته ابتدایی‌ترین کارها در بحث حضور دین در تلویزیون می‌باشد.
این مقاله سعی دارد با روش اسنادی و کتابخانه‌ای، ضمن واکاوی سطوح برخورد دین با تلویزیون، به دنبال کشف راه‌کارهایی باشد که با وجود قابل ارائه بودن با زبان تلویزیون، کمترین خدشه را به ساحت شخصیت‌های قدسی و معصوم که از مهمترین بخش‌های هر دین الهی هستند، وارد سازد. جهتِ دینی پیداکردن تلویزیون و نه الزاما ً دینی شدن آن، بازتفسیر حقایق دینی و ارائۀ آداپتاسیون‌های امروزی، بخشی از راه‌کارهایی است که می‌توان به کمک آن، از امکانات و محدودیت‌های زبان تلویزیون به نحو شایسته‌ای برای نمایش شخصیت‌های قدسی و معصوم استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها