نگاهی انتقادی به مبانی ارتباطات انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تلاش شده‌است تا با استفاده از درس‌ها و فرامین قرآن کریم، نگاه انتقادی به مبانی علم ارتباطات، به‌ویژه در حوزۀ ارتباطات انسانی، تبیین شود. در این زمینه تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته‌است و نسخه دقیقی دربارۀ نگاه به ارتباطات انسانی وجود ندارد. در نگاه قرآنی بالاترین هدف در مسئله ارتباطات توّجه به خدا، رضایت او، دلدادگی و اخلاص در مقابل اوست. از این رو هرگونه ارتباطی که موجب پیدایش و تقویت پیوندهای اجتماعی برای رساندن جامعه به قرب‌الهی باشد، موردپسند قرآن است و هرگونه ارتباطی که موجب دوری جامعه از پرستش و عبودیت خداوند متعال شود، نکوهش شده‌است. بنابراین لازم‌است که هر نوع تماس و ارتباط بین انسان‌ها متناسب با هدف نهایی کل عالم، و براساس دستورات دینی و قرآنی، شکل گیرد.
در مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی/ کتابخانه‌ای، و تکمیل نتایج حاصل از مطالعه به روش مصاحبه عمیق، سعی شده‌است گامی در این مسیر برداشته شود.

کلیدواژه‌ها