رابطة دین و تلویزیون از منظر دو دیدگاه ابزارنگر و غیرابزارنگر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله دیدگاه‌های ابزارنگر و غیرابزارنگر به تلویزیون مورد بررسی قرار گرفته و نظرات دربارة همخوان بودن تلویزیون با ماهیت دین و یا تقابل با آن تحلیل شده است. سپس متون چند مقاله درباره‌ رابطه‌ دین و تلویزیون مورد بررسی کیفی قرار گرفته تا به این پرسش پاسخ داده شود که در متون انتخاب شده، رابطه‌ دین، به ویژه‌ دین اسلام، با تلویزیون، چگونه تشریح شده است. هدف از این مقاله بررسی رابطه‌ دین و رسانه در این متون و نسبت‌های آن با دیدگاه‌های ابزارنگر و غیرابزارنگر بوده‌است. 

کلیدواژه‌ها