بررسی روند تغییرات شاخص‌های سازمان یادگیرنده در معاونت آموزشی سازمان صدا و سیما طی سال‌های 1383 تا 1388

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سازمان صدا وسیما به‌عنوان یک دانشگاه عمومی و معاونت آموزشی سازمان به‌عنوان قلب تپنده آن باید خود را کارآمدترین، بروز ترین و خلاق ترین بخش سازمان برساند برای تحقق این امر چاره‌ای جز رویکرد به شیوه‌های نوین مدیریت یادگیری را ندارد که آن حرکت به سمت سازمان یادگیرنده است.
بدین منظور در این مقاله تلاش شده معاونت آموزشی سازمان با الگوهای سازمان‌های یادگیرنده تطبیق داده شود تا میزان فاصله این معاونت با یک سازمان یادگیرنده مشخص گردد و در ادامه نتایج آن با پژ‍وهشی که از سوی نگارنده در سال 1383 در همین معاونت صورت گرفته مقایسه شده و راهبر‌دها‌ و راه‌کارهایی‌ که می‌تواند معاونت آموزشی را به یک سازمان‌ یادگیرنده‌ تبدیل نماید، ارائه می‌گردد.
برای انجام پژوهش از روش پیمایش استفاده شده و جامعه آماری، شاغلین معاونت اعم از اساتید، مدیران و کارکنان (به‌جز نیروهای خدماتی و پشتیبانی) بوده‌اند که نظرات 100 نفر از آنان که به شیوه‌تصادفی نمونه‌گیری شدند، با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری و تحلیل شده است.
یافته‌ها حاکی از آن است که میانگین شاخص‌های سازمان یادگیرنده در این معاونت در سال 1389 در مقایسه با سال 1383 مقداری رشد داشته‌ است؛ در عین حال این معاونت تا رسیدن به وضع مطلوب و تبدیل شدن به یک سازمان‌ یادگیرنده‌ فاصله دارد. 

کلیدواژه‌ها