عاشیق: خنیاگر خلق؛ بررسی خاستگاه هنرعاشیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقالة حاضر به معرفی عاشیق و دستان‌های عاشیقی پرداخته و خاستگاه‌های گوناگون این هنر را در گذشته بررسی نموده است. در بخش ابتدایی مفهوم خنیاگری مورد توجه قرار گرفته و نمونه‌های آن در مناطق گوناگون جهان بررسی گردیده است. سپس به «گوسان‌ها»، «اوزان‌ها» و در نهایت به «عاشیق» پرداخته شده است. در این میان به هنر عاشیقی به مثابة یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین عناصر فرهنگی و فولکلوریک آذربایجان توجه ویژه‌ای شده و قابلیت‌ها و ارکان تشکیل‌دهندة آن معرفی شده است.
همچنین، ادبیات شفاهی به دو شکل منظوم و منثور نیز در حکم مهم‌ترین بخش تشکیل‌دهندة هنر ـ آیین عاشیقی، معرفی و ارزیابی شده است.
در پایان مقاله نیز به تأثیر و تأثر هنرمند عاشیق و هنر ـ آیین عاشیقی بر شئون زندگی معاصر اشاره و بدان توجه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها