موسیقی و پیام‌های رادیویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقالة حاضر به بررسی نقش موسیقی در اثربخشی پیام‌های سلامت در شبکة رادیویی سلامت می‌پردازد و هدف اصلی این است که موسیقی مورد علاقة مخاطبان برای پخش از شبکة سلامت که سبب تأثیرگذاری بیشتر پیام در آنها نیز می‌شود، چه نوع موسیقی است و آیا می‌توان، در زمان‌های تعریف شده با نظر کارشناسان موسیقی و رسانه، قطعاتی از موسیقی را با هدف التیام‌بخشی و آرامش به مخاطبان پخش کرد یا نه؟ با توجه به ماهیت تحقیق، روش پیمایشی و کتابخانه‌ای مورد استفاده قرارگرفته است و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع‌آوری شده‌اند. جامعة آماری این تحقیق مخاطبان و کارشناسان حوزة موسیقی و رسانه‌اند که نظرها و دیدگاه‌های 100نفر از مخاطبان و 10نفر از کارشناسان در این پژوهش بررسی شده است.
نتایج به‌دست آمده از پاسخ‌های مخاطبان و کارشناسان نشان داد که به موسیقی توجه کافی دارند و اهمیت آن را کمتر از کلام نمی‌دانند. همچنین از موسیقی می‌توان به تنهایی و در زمان‌های تعیین‌شده با نظر کارشناسان این امر به منظور التیام‌بخشی به
مخاطبان استفاده کرد. به ترتیب موسیقی سنتی، موسیقی پاپ، و موسیقی کلاسیک در مقایسه با انواع دیگر موسیقی برای پخش در فواصل برنامه‌های رادیو سلامت از سوی مخاطبان این شبکه پیشنهاد شد. کارشناسان حوزة موسیقی و رسانه نیز به موضوع هم‌خوانی و تناسب موسیقی با متن(محتوای پیام) در شبکة سلامت تأکید داشتند، همچنین از نگاه جامعة آماری کارشناسان، می‌توان در زمان‌های تعریف‌شده‌ای‌ با نظر متخصصان امر موسیقی و رسانه قطعاتی از موسیقی را با هدف التیام بخشی به مخاطبان رادیو سلامت پخش کرد.
 

کلیدواژه‌ها