تحلیل جامعه شاختی رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی جوانان30-18 سال شهر سردشت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان