انگیزه های اتفاده از مجموعه های طنز در میان مخاطبان تهرانی(بررسی مخاطبان نقطه سرخط و قهوه تلخ)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان