بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در مرحله متقاعد سازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان