راهبردهای مستندسازدر مواجهه با واقعیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی شیوه‌های گوناگون مستند و راهبردهای مداخلة به کار گرفته شده از سوی مستندساز در این شیوه‌ها، موضوع این مقاله است. ارائة چارچوبی نظری برای شناخت تفاوت‌ها میان مستندها، هدف این پژوهش را تشکیل می‌دهد.