ارائة راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزة بکارگیری مجریان در صداوسیما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه صدا و سیما

2 رئیس دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

3 عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران ، مدیر شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

بدون تردید، مجریان یکی از عوامل مهم ایجاد پیوند بین مخاطبان با صداوسیما هستند. مجری در حقیقت آخرین حلقة تکمیل فرایند ارتباطی صداوسیما با مخاطب است. به همین سبب نیاز است طرح و برنامه مدون و از پیش طراحی‌شده‌ای برای مدیریت به‌کارگیری آنها در سازمان صداوسیما وجود داشته باشد. این پژوهش با انتخاب گزارة «ارائة راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزة به‌کارگیری مجریان صداوسیما» به‌عنوان هدف اصلی تحقیق به دنبال بررسی وضعیت فعلی مدیریت به‌کارگیری مجریان و آسیب‌شناسی و بهبود آن با هدف دستیابی به راهکارهای نحوة تعامل مطلوب سازمان صداوسیما با مجریان خود و بالعکس، دستیابی به هنجارها و مقرراتی برای انضباط بخشیدن به کار مجریان، دستیابی به راهکارهای نحوة ارزیابی عملکرد مجریان و دستیابی به راهکارهای نحوة تشویق و تنبیه مجریان صداوسیما به‌عنوان اهداف فرعی پژوهش بود. مقاله حاضر، کیفی و از نوع اکتشافی و روش آن مصاحبه عمیق بوده و نمونه‌گیری نیز روش هدفمند انجام شده است. به همین‌منظور با 26 نفر از استادان و کارشناسان حوزه‌های مدیریت رسانه و ارتباطات، مدیران منابع انسانی، تهیه‌کننده‌ها و مجریان صداوسیما مصاحبه شد تا درنهایت نتایج این تحقیق در قالب سه بخش ارائه شود. جریان‌شناسی تلاش‌های صداوسیما برای دستیابی به راهکارهایی در مسیر مدیریت منابع انسانی در حوزه به‌کارگیری مجریان، ارائه راهکارهای پیشنهادی برای این مهم و درنهایت طراحی الگو به‌کارگیری مجریان در صداوسیما، یافته‌های این پژوهش را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


حافظ نیا، محمدرضا (1392). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.

روشندل اربطانی، طاهر و سیدمهدی شریفی (1394). از سرمایة شهرتی تا شهرت رسانه‌ای. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

رید، ر. و ک. ماکسین (1385). فرصت‌های شغلی در تلویزیون و تلویزیون کابلی، ویدئو و صنایع چندرسانه‌ای. ترجمة احمد کشاورزی. تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما.

زتل، هربرت (1384). راهنمای تولید برنامه‌های تلویزیونی. ترجمة علی رجب‌زاده طهماسبی و مجیدالدین طباطبایی‌راد،  تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما.

سعادت، اسفندیار (1375). مدیریت منابع انسانی. چاپ سوم. تهران: سمت.

سید غفوری، مریم (1389). شناخت قواعد، مبانی و استانداردهای اجرا در تلویزیون با نگاهی آسیب شناسانه بر اجرای برنامه‌های زنده تلویزیونی توسط گویندگان رادیو. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد تهیه‌کنندگی رادیو. تهران: دانشگاه صداوسیما.

عطاردی، الهه (1389). ویژگی‌های مجری موفق در برنامه‌های سیما. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

قلی‌پور، آرین (1390). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها). تهران: سمت.

کوهستان محالیان، ابراهیم (1388). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجریان برنامه‌های سیاسی سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 از دیدگاه مدیران، سردبیران و کارشناسان معاونت سیاسی صداوسیما. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه، تهران: دانشگاه صداوسیما.

لیندلف، تامس آر و برایان سی تیلور (1392). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات. ترجمة عبدالله گیویان. تهران: همشهری.

مردانی، فرشته (1383). بررسی عوامل مؤثر بر تسلط مجریان برنامه‌های زنده تلویزیونی با تأکید بر برنامه‌های ترکیبی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد تهیه‌کنندگی تلویزیونی، تهران: دانشگاه صداوسیما.

ویمر جوزف آر.دومینیک (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی. ترجمه کاووس سید امامی، تهران: انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای.

یاری وناب، سعید (1392). طراحی الگو شایستگی مجریان برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه صداوسیما.

Bernardin, H. (2003).Human Resource Management: an Experiential Approach. New York: Mc GrawHill.

Byars, L. & Rue, L. (2008).Human Resource Management (9 ed). New York: Mc GrawHill.

Mondy, Wayne, R. & M. Noe, R. (1987).Personnel:The management of human resources (3 ed).Boston: Allyn and Bacon.

Noe, R. Hollenbeck, J. Gerhurt, B. & Wright, P. (2008).Human Resource Management: Gaining Competitive Advantage.New York: Mc GrawHill.

Snell, S. & Bohlander, G. (2007).Managing Human Resources. Stamford: Thomson Publishing Company.

Stredwick J. (2005).An Introduction to Human Resource Management. London: Routledge.