بررسی نقش قابلیت‌های فناوری در پیاده‌سازی موفق نوآوری باز در حوزه IPTV سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)

4 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این مقاله بررسی نقش قابلیت ­های فناوری در پیاده ­سازی موفق نوآوری باز در حوزه IPTV سازمان صداوسیما است. به دلیل جدید بودن تحقیقات در این حوزه به­ خصوص در ایران، این تحقیق از نوع پژوهش­ های توسعه‌ای است. روش مورد استفاده در این تحقیق، ترکیبی از کیفی و کمی است. در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان حوزه IPTV در صداوسیما شامل معاون، مشاورین عالی و اجرایی و مدیران کل برای انجام فرایند مصاحبه، انتخاب و نتایج مصاحبه براساس تکنیک تحلیل تم بررسی شد. در فاز دوم تحقیق با رویکرد کمی، برازش مدل استخراج شده در مرحله نخست، با تکیه بر روش پیمایشی توسط خبرگان رسانه­ ای حوزه IPTV انجام شد. نمونه آماری فاز دوم شامل 53 نفر از مشاوران، مدیران کل، مدیران و کارشناسان ارشد متخصص در حوزه IPTV در معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و معاونت توسعه و فناوری رسانه بود. در این مرحله به‌منظور بررسی و ارائه مدل نهایی از رویکرد معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS.2 استفاده شد. نتایج بررسی، حاکی از مدلی با 5 متغیر پنهان و 23 متغیر مشاهده شده است که قابلیت­ های فناوری بر پیاده‌ سازی موفق نوآوری باز در حوزه IPTV سازمان صداوسیما را تبیین نموده است.

کلیدواژه‌ها


 

عباس‌زاده، محمد(1390)، «تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی»، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره  45: 34-19.

محمد پور، احمد(1397). ضد روش، تهران: جامعه‌شناسان.

 

Abdul Razak, A., & Murray, P. A. (2017). Innovation strategies for successful commercialisation in public universities. International Journal of Innovation Science, 9(3), 296-314.

Ahn, J. M., Minshall, T., & Mortara, L. (2015). Open innovation: a new classification and its impact on firm performance in innovative SMEs. Journal of Innovation Management .33-54

Baumann, S. (2013). Adapting to the brave new world: Innovative organisational strategies for media companies. Media Innovation: A Multidisciplinary Study of Change, 77-92.

Brem, A., Nylund, P. A., & Hitchen, E. L. (2017). Open innovation and intellectual property rights: How do SMEs benefit from patents, industrial designs, trademarks and copyrights? Management Decision, 55(6), 1285-1306.

Cepeda, J., & Arias-Pérez, J. (2018). Information technology capabilities and organizational agility: The mediating effects of open innovation capabilities. Multinational Business Review.

Chesbrough, H. (2010). Open services innovation: Rethinking your business to grow and compete in a new era. John Wiley & Sons.

Christensen, J.F., Olesen, M.H. and Kjaer, J.S. (2005), “The industrial dynamics of open innovation – evidence from the transformation of consumer electronics”, Research Policy, Vol. 34 No. 10, pp. 1533-1549

Datis, K. (2014). A perspective on media entrepreneurship policy: Globalization of knowledge and the opportunities for developing economies. Journal of Globalization Studies5(2). pp. 174-187

Dittrich, K. and Duysters, G. (2007), “Networking as a means to strategy change: the case of open innovation in mobile telephony”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 24 No. 6,pp. 510-521

Dodgson, M., Gann, D., & Salter, A. (2006). The role of technology in the shift towards open innovation: the case of Procter & Gamble. R&D Management, 36(3), 333-346.

Faems, D., de Visser, M., Andries, P. and Van Looy, B. (2010), “Technology alliance portfolios and financial performance: value-enhancing and cost-increasing effects of open innovation”,Journal of Product Innovation Management, Vol. 27 No. 6, pp. 785-796

Ghaffari, R., & Aubert, B. A. (2016). The Role of Information Technology in Enabling Open Innovation: Complementarity or Substitutability?. CIRANO.

Ibarra, E. R. B., Rueda, J. A. C., & Arenas, A. P. L. (2015). Mapping of the challenges for the open innovation model’s implementation in service sector. Journal of Advanced Management Science, 3(4). 354-361

Kovács, A., Looy, B.V. and Cassiman, B. (2015), “Exploring the scope of open innovation: a bibliometric review of a decade of research”, Scientometrics, Vol. 104 No. 3, pp. 951-983

Küng, Lucy. 2013. “Innovation, Technology and Organisational Change.” In Media Innovation. A Multidisciplinary Study of Change, edited by Tanjaa Storsul and Arne H. Krumsvik, 9–12. Göteborg: Nordicom

Lenart-Gansiniec, R. (2016). Relational Capital and Open Innovation–in Search of Interdependencies. Procedia-Social and Behavioral Sciences220, 236-242.

Li-Ying, J., Mothe, C., & Nguyen, T. T. U. (2018). Linking forms of inbound open innovation to a driver-based typology of environmental innovation: Evidence from French manufacturing firms. Technological Forecasting and Social Change, 135, 51-63.

Mueller, J., Mueller, J., Abecassis-Moedas, C., & Abecassis-Moedas, C. (2017). Factors influencing the integration of external evaluations in the open innovation process: A qualitative study in micro-firms in the creative industries. Journal of Strategy and Management, 10(2), 248-260

Napoli, P. M. (2016). The audience as product, consumer, and producer in the contemporary media marketplace. In Managing Media Firms and Industries (pp. 261-275). Springer International Publishing

Onişor, L. F. (2015). Marketing Techniques Enhance Closed Innovation to form Open Innovation. Procedia Economics and Finance32, 298-306.

Parida, V., Johansson, C., & Larsson, T. (2009). Implementation of open innovation practices in Swedish manufacturing industry. In International Conference on Engineering Design: Vol. 1, pp. 435-446.. Design Research Society.

Peris-Ortiz, M., Devece-Carañana, C. A., & Navarro-Garcia, A. (2018). Organizational learning capability and open innovation. Management Decision56(6), 1217-1231.

Rogbeer, S., Almahendra, R., & Ambos, B. (2014). Open-Innovation Effectiveness: When does the Macro Design of Alliance Portfolios Matter? Journal of International Management20(4), 464-477.

Santamaria, L., Nieto, M. J., & Barge-Gil, A. (2010). The relevance of different open innovation strategies for R&D performers. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 13(45), 93-114

Storsul, T., & Krumsvik, A. H. (2013). What is media innovation?. Nordicom.

Subtil de Oliveira, L., Echeveste, M. E., & Cortimiglia, M. N. (2018). Critical success factors for open innovation implementation. Journal of Organizational Change Management, 31(6), 1283-1294.

Zerdick, A., Schrape, K., Burgelmann, J. C., Silverstone, R., Feldmann, V., Wernick, C., & Wolff, C. (Eds.). (2004). E-merging media: communication and the media economy of the future. Springer Science & Business Media.