تحلیل استعاره‌های مفهومی مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

چکیده

درجریان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سه مناظره انتخاباتی تلویزیونی در حوزه ­های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از سوی رسانه ملی برگزار شد.در هریک از این مناظرات هر شش نامزد انتخاباتی دو جناح اصلی اصولگرا و اصلاح طلب به بیان دیدگاه ­های خود به صورت همزمان پرداختند.در نوشتار حاضر با استفاده از نظریه استعاره مفهومی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که مهمترین نشانه­ های زبانی  این مناظرات کدام است و چه پیامی از آنها به عرصه گفتمانی کشور منتقل می­ شود. بررسی تطبیقی مناظرات تلویزیونی انتخاباتی4 نامزد اصلی(روحانی،جهانگیری، قالیباف،رئیسی)براساس شش مدل استعاری مدلسازی وتبیین، بازمفهوم سازی، عاطفی ­سازی نظرگاه، پرورش صمیمت، مقوله­ سازی و طنزآفرینی و مطایبه در متن انتخاباتی نظام سیاسی کشورنشان داده است که منازعات شدید ایدئولوژیک و گفتمانی در درون ساختارنظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 96 اغلب به شکل استعاره های مفهومی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


اطهری، سید حسین(1390). «استلزامات و مفروضات شناختی ـ اجتماعی مناظره و استدلال در رادیو و تلویزیون»، پژوهش­های       ارتباطی، شماره 2: 34-9.

  افراشی، آزیتا و تورج حسامی(1392).«تحلیل استعاره‌های مفهومی در یک طبقه‌بندی جدید با تکیه بر نمونه‌هایی از زبان‌های فارسی و اسپانیایی»، پژوهش­های زبان‌شناسی تطبیقی، شماره 5: 141-165.

 افراشی، آزیتا(1397). استعاره و شناخت، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 بصایری، سلمان و محمد خزائی(1392).«جلوه­های استعاره در نظام نشانه­ای دیداری پوسترهای عاشورایی»،  فصلنامه نقد ادبی، شماره 22: 65-49.

تاجیک، محمدرضا(1389).«نشانه‌شناسی، نظریه و روش»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 4:  39-7.

چندلرز، دانیل(1387). مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران: انتشارات سوره مهر.

   حسنی فر عبدالرحمن و الهه ابوالحسنی(1390).«بررسی نقش تلویزیون در حوزه نقد و شیوه مناظره»، مطالعات میان‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 2: 47-21.

   سجودی، فرزان(1388). نشانه‌شناسی: نظریه و عمل (مجموعه مقالات) مجموعه نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی4، تهران: نشر علم.

 صفوی، کوروش(1396). استعاره، تهران: انتشارات علم.

  شهری، بهمن(1390). بررسی رابطه میان ایدئولوژی و استعاره با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

    شهری، بهمن(1391).«پیوند استعاره و ایدئولوژی»، فصلنامه علمی و پژوهشی نقد ادبی، شماره 19: 71-59.

  فرامرزی، محسن(1390). «مطالعه تطبیقی با رویکرد نشانه‌شناسی آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی ایران و شبکه‌های ماهواره‌ای»، فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، شماره 12: 118-93.

لیکاف، جرج ومارک جانسون(1394). استعاره‌هایی که با آن زندگی می‌کنیم، ترجمه هاجر آقا ابراهیمی، تهران: نشر علم.  

میره بیگی، سید وحید و مهشید طالبی صومعه‌سرایی(1393). «بررسی نشانه شناختی اولین فیلم انتخاباتی ریاست جمهوری حسن روحانی»، دو فصلنامه مطالعات انتخابات،  شماره 9: 29-5.

هاشمی، زهره(1389).«نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون»، فصلنامه ادب پژوهی، شماره 12: 140-119.

 

Bratož ،silva (2014).Metaphors in Political Discourse from a Cross-Cultural Perspective, International Journal of Euro-Mediterranean Studies ،University of Primorska, Slovenia ،volume 7 ، No 1 ،Pp 3–23

Bart, Cammaerts (2012). The strategic use of metaphors by political and media elites: the 2007-11 Belgian constitutional crisis.International journal of media & cultural politics, 8 (2/3).:229-249.

Francis Otieno ،Raphael. Rew Owino ،Francis ، Miguda ،Judith .Attyang (2016). Metaphors in political discourse: A review of selected studies Department of Languages, Linguistics and Literature, Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, Kenya.

 Shutova .E & Devereux.B. Korhonen.A (2013). " Conceptual Metaphor Theory Meets the Data a corpus-based human annotation study", Language Resources and Evaluation, Vol 47:  1261–1284.

Serpenskaitė, A(2013). Conceptual metaphor in political discourse bachelor or thesis Research adviser: Lect. Vilija Adminienė Student: Šiauliai.

Tretjakova, J. An insight in to contemporary theory of metaphor .available at: https://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf/valodnieciba_literaturzinatne/Tretjakova.pdf

Tatiana G. Antonova .(2014).Social Conflict through Conceptual Metaphor in Media Discourse  The xxv annual international acadmic conference, language and culture, National Research Tomsk State University, 36،Russia : 20-22