انواع طنز و شیوه دوبله آن در انیمیشن زوتوپیا(شهر حیوانات) براساس مدل مارتینز سیرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکز

چکیده

مقاله پیش‌رو پژوهشی در زمینه شناسایی و بررسی راهبردهای ترجمۀ طنز در دوبله پویانمایی زوتوپیا است. برای شناسایی طنز از دسته‌بندی برگر (2010) و برای تشخیص عناصر مطرح در طنز از مدل مارتینز (2005) و برای شناسایی راهبردهای ترجمۀ طنز از مدل دلاباستیتا (1998) استفاده شده است. پس از تشخیص آیتم‌های طنزآمیز پویانمایی زوتوپیا در قالب طنز کلامی و طنز دیداری با استفاده از روش تحلیل محتوا، فراوانی هر راهبرد محاسبه و میزان توفیق مترجم در ایجاد حس طنز بر اساس نظریات مارتینز و دلاباستیتا محاسبه گردید و مشخص شد که هم در متن اصلی و هم در ترجمۀ این پویانمایی به ترتیب از طنز کلامی، طنز عملی و طنز ماهوی استفاده شده است. در میان راهبردهای ترجمۀ، راهبرد دیداری و زبان‌شناختی از دسته‌بندی مارتینز و راهبرد حذف و اضافه از دلاباستیتا بیشترین کاربرد را داشتند. به‌ این دلیل، راهبرد حذف دلاباستیتا با عنصر دیداری مارتینز همپوشانی داشته، هیچ‌گونه کاستی در انتقال حس طنز ایجاد نکرده است و مترجم با بکار بردن معادله‌ای خنده‌دار، در انتقال طنز موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها


هریس، رابرت(1386). «هدف و شیوه طنز»، ترجمۀ فریبا فرشادمهر، مجلۀ شعر، شماره 52: 115-112،

آسابرگر، آرتور. « درآمدی به طنز پژوهی »، ترجمه محمود فرجامی: انتشارات تیسا، /1397

 

 Attardo, S.  From linguistics to humor research and back: Applications of linguistics to humor and their implications for linguistic theory and methodology.PhD Dissertation, Purdue University.

 

Attardo, S. (1994). Linguistic theories of humor: Berlin: Mouton de Gruyter.

(2001). Humour and irony in interaction: From mode adoption to failure of detection. In R. C. G. R. L. Anolli (Ed.), Say not to say: New perspectives on miscommunication (pp. 166-185). Amsterdam: IOS Press.

 

Attardo, S., & Raskin, V. (1991). Script theory revis(it)ed: Joke similarity and joke representation model. Humor- International Journal of Humor Research, 4(3/4), 293-347.

 

Berger.A.A. (1998). An Anatomy of Humor. Newjersy. New Jersey: Transaction Publishers.

Booth-Butterfield, S., & Booth-Butterfield, M. (1991). The communication of humor in everyday life: Individual differences in the use of humorous messages. The Southern Communication Journal, 56, 205-218.

 

Chaume, F. (2004). Film Studies and Translation Studies: Two Disciplines. 49.

Chiaro D. et al. (2010). Translation, Humor and Literature. London

Cohen, D. (2009). Adaptation in Audiovisual Translation. Available from: https://www.researchgate.net/publication/275270358_Adaptation_in_Audiovisual_Translation.

Delabastita, Dirk (1989). Translation and mass-communication: Film and TV translation as evidence of cultural dynamics. 1990 Translation and the mass media. In Bassnett, Susan, and Andre' Lefevere (eds.), Translation, History and Culture. London:

Dries, J.(1995). Dubbing and Subtitling. Guidelines for Production and Distribution. Dusseldorf:The European Institute for the Media. Eurobarometro.

Gambier, Y. (2012). The positionofaudiovisual translation studies. England and Wales: Routledge Handbook of Translation Studies.

Hay, J. (2000). Functions of humor in the conversations of men and women. Journal of Pragmatics, 32, 709-742.

 

Jabbari, A. A. (2017). Dubbing Verbally Expressed Humor: An Analysis of American Animations in Persian Context. CEBU International Conference on Studies in Arts, Social Sciences and Humanities (SASSH-17) , Philippines.

Martin,R., Ford,T.(2010). "The psychology of humor": An integrative approach.Academic press.

Martinez-Sierra, Jose (2005). "Translating Audiovisual Humor. A Case Study", in Henrik Gottlieb (ed.) Perspectives: Studies in Translatology, Copenhagen: Routledge.

Sadeghpour, H. R. (2013). Investigating Translation Strategies Used in Persian Dubbingof English Comedy Animations with Focus on Humorous, Idiomatic and Colloquial Expressions. (p. 90). Mashhad: academia.edu.

Vandaele, Jeroen (2002). Introduction: (Re)Constructing humor: Meanings and means. The Translator.

Wanzer, M.B., Booth-Butterfield, M., & Booth-Butterfield, S. (2005). If we didn’t use humor, we’d cry: Humorous coping in health care settings. Journal of Health Communication, 10, 105-125.

 

Weissbrod, R. (1998). Translation Research in the Framework of the Tel Aviv School of Poetics and Semiotics. Meta, 43(1), 35–45. doi:10.7202/004592ar.